Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Estàndards i directrius d'ENQA

L'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) va ser fundada l'any 2000 per promoure la cooperació europea en matèria de garantia de la qualitat. AQU Catalunya n'és membre de ple dret des de l'any 2007. 

L'ENQA difon informació i impulsa experiències i bones pràctiques en matèria de garantia de qualitat (QA) en l'educació superior a les agències europees de garantia de qualitat, les autoritats públiques i els centres d'educació superior.

Els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES (ESG)

Els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG) van ser adoptats pels ministres responsables de l'educació superior el 2005 arran d'una proposta elaborada per l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), en col·laboració amb l'European Students' Union (ESU), l'European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) i l'European University Association (EUA). 

L'any 2012, un comunicat ministerial va convidar el Grup E4 (ENQA, ESU, EUA i EURASHE), en col·laboració amb Education International (EI), BUSINESSEUROPE i l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), a preparar una proposta inicial per a uns ESG revisats "per millorar-ne la claredat, l'aplicabilitat i la utilitat, incloent-hi el seu àmbit d'aplicació".

Per què van considerar que calia revisar-los? D'una banda, la necessitat d'adaptar-se i actualitzar-se al context posterior a l'aprovació dels ESG. Des de 2005 s'ha progressat força pel que fa a l'assegurament de la qualitat, així com pel que fa a altres línies d'acció de Bolonya, com els marcs de les titulacions i el reconeixement i la promoció de l'ús dels resultats d'aprenentatge. Tot això ha contribuït a un canvi de paradigma cap a l'aprenentatge i l'ensenyament centrats en l'alumnat. D'altra, la necessitat de fer alguns aclariments per evitar possibles confusions en la seva interpretació.

ESG (2015)Finalment, la nova versió dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior es va aprovar a la Conferència Ministerial d'Erevan, celebrada el 14 i 15 de maig de 2015.

Els ESG tenen com a objectius:

 • Establir un marc comú per als sistemes d'assegurament de la qualitat en l'aprenentatge i l'ensenyament en l'àmbit institucional, nacional i europeu.
 • Permetre l'assegurament i la millora de la qualitat de l'educació superior en l'Espai europeu d'educació superior.
 • Promoure la confiança mútua, facilitant així el reconeixement i la mobilitat dins i fora de les fronteres nacionals.
 • Proporcionar informació sobre l'assegurament de la qualitat a l'EEES.

Els ESG s'adrecen a les institucions d'educació superior, principalment a les universitats i a les agències d'avaluació de la qualitat i s'estructuren en tres apartats que reflecteixen els àmbits en els quals les institucions d'educació superior han d'assegurar la qualitat:

 • Estàndards i directrius per a l'assegurament intern de la qualitat
 • Estàndards i directrius per a l'assegurament extern de la qualitat
 • Estàndards i directrius per a les agències d'assegurament de la qualitat

ENQA avalua AQU Catalunya

El reconeixement de les agències en l'àmbit europeu passa pel compliment dels ESG i cal que les agències superin una avaluació basada en els ESG per esdevenir membres d'ENQA i formar part del registre EQAR.

L'ENQA ha avaluat AQU Catalunya els anys 2007 i 2012. Durant el procés d'avaluació interna, AQU Catalunya ha de realitzar l'informe d'autoavaluació, document que té per objectiu demostrar que l'agència, en la seva naturalesa com a institució i en el desplegament actual de les seves funcions, s'articula d'acord amb els ESG.

Durant l'avaluació externa, ENQA nomena un comitè d'avaluació, que ha d'estar format per experts independents, sense conflicte d'interessos amb l'agència que han d'avaluar, amb coneixement de les activitats que desenvolupen les agències i amb experiència suficient en avaluacions externes. El comitè revisa l'informe, fa una visita a l'agència que avalua i elabora un informe d'avaluació externa en què dictamina el grau de compliment de cadascun dels estàndards, basat en les evidències obtingudes per mitjà de l'informe d'autoavaluació, la visita i la documentació addicional que pugui consultar.

Durant els cinc anys posteriors a l'avaluació internacional, l'agència avaluada ha d'implantar les recomanacions de millora que apareixen a l'informe final d'avaluació aprovat per ENQA.

L'avaluació ENQA 2017

Informe d'autoavaluació per ENQADel 5 al 8 de febrer de 2017 AQU Catalunya rebrà la visita del comitè d'avaluació externa nomenat per ENQA amb l'objectiu d'analitzar el compliment per part d'AQU Catalunya dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG) aprovats pels ministres europeus responsables de l'educació superior.

La Comissió Permanent del Consell de Govern d'AQU Catalunya va aprovar l'autoinforme per a l'avaluació de compliment dels ESG en la sessió del 21 de novembre de 2016.

PDF AQU CATALUNYA SELF-ASSESSMENT REPORT 2017. External review of compliance with the ESG (2015) for confirmation of full membership of ENQA and renewal of registration with the European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)

El comitè d'avaluació extern nomenat per ENQA està format per:

 • Pedro Teixeira, Universidade do Porto, Portugal - president
 • Pieter-Jan Van de Velde, consultor de qualitat independent, Bèlgica - secretari
 • Karena Maguire, Quality and Qualifications Ireland (QQI), Irlanda
 • Adrian Tudor Stan, University of Medicina and Pharmacy "Victor Babes" in Timisoara, Romania – estudiant

L'avaluació ENQA 2012

Després d'analitzar les evidències detallades en l'autoinforme i de contrastar-les amb les entrevistes amb els diferents grups, el comitè d'avaluació externa d'ENQA ha conclòs que AQU Catalunya compleix amb els estàndards europeus i amb les disposicions fixats per l'ENQA per continuar com a membre de ple dret d'aquesta associació durant el quinquenni 2012-2017. El resultat de l'avaluació és un reconeixement internacional als treballs en favor de la qualitat que les universitats catalanes i l'Agència estan realitzant.

Els documents que s'han generat durant el procés d'avaluació són els següents:

PDF PDF Report of the panel of the ENQA coordinated review of the Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) (juliol 2012)

PDF PDF INFORME D'AUTOAVALUACIÓ 2012. Avaluació externa per a la confirmació d'AQU Catalunya com a membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (abril 2012)

PDF PDF SELF-EVALUATION REPORT 2012. External review for the reconfirmation of AQU Catalunya as a full member of the European Association for Quality Assurance in Higher Education (April 2012)

L'avaluació ENQA 2007

L'any 2007 AQU Catalunya va superar la primera avaluació externa internacional coordinada per ENQA. Els documents que es van generar durant el procés d'avaluació són els següents: 

Document PDF PDF ENQA review. Progress report of AQU Catalunya (September 2009)

Document PDF PDF Comments by AQU Catalunya regarding the Report of the panel reviewing the Agency for Quality Assurance in the Catalan University System (September 2007)

Document PDF PDF Report of the panel of ENQA coordinated review of the Agency for Quality Assurance in the Catalan University System (August 2007)

Document PDF PDF AQU Catalunya self-evaluation report (March 2007)

7.2.2017