Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Sistema de gestió de la qualitat i seguretat de la informació

UNE-ISO/IEC 27001:2014

ISO 9001:2008

El sistema de gestió intern de la qualitat i seguretat de la informació d'AQU Catalunya és un mecanisme que permet la gestió de l'organització d'una manera sistemàtica i visible tant per a l'equip directiu com per al seu personal.

Document PDF PDF Mapa de processos d'AQU Catalunya

El 5 de juny de 2000 AQU Catalunya se certificava en la norma ISO 9002:1994, convertint-se en la primera agència europea de qualitat que va aconseguir aquest certificat. El 2017 va adaptar-se satisfactòriament a la nova versió de la norma ISO9001: 2015.

L'any 2012 AQU va iniciar el procés per incorporar la Seguretat de la informació dins del seu Sistema de Gestió, i l'any 2015 l'Agència va superar favorablement la certificació externa amb la norma ISO 27001.

Anualment, sotmet el seu sistema a les corresponents auditories externes que certifiquen el seu funcionament.

El sistema de gestió de la qualitat i seguretat de la informació que s'ha implantat és coherent amb:

 

Cicle Plan, Do, Check and Act a AQU Catalunya

El cicle Plan, Do, Check and Act a AQU Catalunya

El Sistema d'assegurament de la qualitat i la seguretat de la informació vol assegurar que aquest faciliti i promogui la millora a través del cicle PDCA de Deming. Aquest cicle, que integra les quatre etapes: Plan, Do, Check i Act es segueix tant en l'activitat diària de l'Agència, com en la gestió del Sistema de gestió de qualitat i seguretat de la informació.

 Resum de les evidències en l'aplicació del SGQSI d'AQU Catalunya
PLAN
 • Pla estratègic
 • Pla anual d'activitats
 • Planificació del projectes
 • Polítiques
DO Execució dels Plans seguint:
 • Procediments-Instruccions interns: que defineixen les activitats a realitzar, els responsabilitats i les sortides obtingudes
 • Guies d'avaluació
 • Normatives
 • Informes
CHECK
 • Seguiment de l'activitat de l'Agència: reunions de coordinació, reunions estratègiques, reunions de seguiment del projectes
 • Comitè de Qualitat i Seguretat de la Informació
 • Seguiment i anàlisi dels indicadors
 • Metavaluació (rendiment de comptes anuals de les àrees)
 • Metavaluació els projectes (rendiment de comptes dels projectes)
 • Seguiment de les incidències i propostes de millora internes i externes (portal intern/ bústia pàgina web/ correus corporatius)
 • Auditories internes
 • Auditories externes
ACT
 • Pla de millores
 • Revisió periòdica de les guies i procediments

 

17.5.2018