Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Enviar

Disseny

El programa DISSENY, desenvolupat entre els anys 2004 i 2006, va tenir per objectiu desenvolupar guies per al disseny de titulacions en el marc de l'Espai europeu d'educació superior tenint en compte la definició d'un perfil de formació que descrivís les competències bàsiques comunes dels graduats, i la definició dels instruments d'avaluació d'aquestes competències. Aquestes guies tenen en compte l'anàlisi de tres grans dimensions:

  • El procés de disseny del pla d'estudis en el qual s'avaluen els mètodes emprats per a la confecció del programa de formació i els procediments formals d'aprovació, 
  • La pròpia definició del pla d'estudis, en la qual es contemplen el perfil de formació, els objectius generals del centre en relació al pla d'estudis, la pròpia estructura del pla en assignatures, els mètodes d'avaluació dels estudiants i les condicions dels alumnes de nou ingrés, 
  • La capacitat i els recursos necessaris per al desplegament del pla d'estudis, des del professorat i el PAS a l'organització i coordinació de l'ensenyament, passant pels serveis de suport, instal·lacions i sistemes d'informació.

Per al desenvolupament de les guies es van prendre com a referents els marcs legislatius, els marcs generals elaborats per AQU Catalunya, els estàndards internacionals de qualitat, la definició de competències bàsiques dels titulats, l'avaluació d'aquestes competències i els sistemes d'assegurament de la qualitat.

28.6.2018