Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Portal de transparència

El Portal de la Transparència dóna compliment als principis i les obligacions de transparència regulats per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Unitat d'informació en matèria de transparència i accés a la informació pública

1. Designació com a òrgan de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya que assumeix les funcions corresponents a les unitats d'informació en matèria de transparència i accés a la informació pública del secretari o secretària d'AQU Catalunya

 

Norma de creació i funcionament

1. Norma de creació i funcionament

2. Resolucions administratives i judicials amb rellevància

3. Revisió d'actes administratius

  • Actualment, AQU Catalunya no es troba en cap procés de revisió d'actes administratius amb rellevància jurídica

 

Activitats i funcionament

1. Activitats (No es disposa d'informació sobre l'avaluació en matèria de planificació i programació, atès que la Generalitat de Catalunya està definint els criteris i metodologia)

2. Procediments d'avaluació:

3. Assegurament de la qualitat i la seguretat de la informació en l'actuació d'AQU Catalunya

4. Atenció a l'usuari
 

 Estructura organitzativa

1. Organigrama d'AQU Catalunya

2. Director d'AQU Catalunya

3. Codi de conducta alts càrrecs

4. Personal d'AQU Catalunya

  • AQU Catalunya no disposa de personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració
  • Dades d'ocupació pública

5. Retribucions, indemnitzacions i dietes 

  • Retribucions i dietes (El personal d'AQU Catalunya mai ha percebut drets d'assistència a òrgans col·legiats)
  • Indemnitzacions

6. Convocatòries: accés i resolució

7. Representació sindical: Per nombre de treballadors a AQU Catalunya no li pertoca personal alliberat sindical.

8. Convenis i acords de naturalesa sindical i laboral

Pressupost i contractació

1. Pressupost

2. Patrimoni d'AQU Catalunya

  • AQU Catalunya no disposa de béns immobles de domini públic i patrimonials ni de béns mobles amb un valor especial

3. Ajuts

  • Subvencions i ajuts previstos 
  • AQU Catalunya no preveu cap convocatòria d'ajut per a 2016
  • Subvencions i ajuts atorgats:  

3. Contractes

4. Convenis subscrits

5. Perfil de contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública  

Territori
AQU Catalunya no té per objecte l'elaboració de Plans territorials sectorials ni d'informació cartogràfica
Informació estadística d'AQU Catalunya
AQU Catalunya no realitza estadística oficial

 


9.8.2018