Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Portal de transparència

El Portal de la Transparència dóna compliment als principis i les obligacions de transparència regulats per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Unitat d'informació en matèria de transparència i accés a la informació pública

1. Designació com a òrgan de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya que assumeix les funcions corresponents a les unitats d'informació en matèria de transparència i accés a la informació públic del secretari o secretària d'AQU Catalunya

 

Norma de creació i funcionament

1. Norma de creació i funcionament

2. Resolucions administratives i judicials amb rellevància

3. Revisió d'actes administratius

  • Actualment, AQU Catalunya no es troba en cap procés de revisió d'actes administratius amb rellevància jurídica

 

Activitats i funcionament

1. Activitats (No es disposa d'informació sobre l'avaluació en matèria de planificació i programació, atès que la Generalitat de Catalunya està definint els criteris i metodologia)

2. Procediments d'avaluació:

3. Assegurament de la qualitat i la seguretat de la informació en l'actuació d'AQU Catalunya

4. Atenció a l'usuari
 

 Estructura organitzativa

1. Organigrama d'AQU Catalunya

2. Director d'AQU Catalunya

3. Codi de conducta alts càrrecs

4. Personal d'AQU Catalunya

  • AQU Catalunya no disposa de personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Administració
  • Dades d'ocupació pública

5. Retribucions, indemnitzacions i dietes 

  • Retribucions i dietes (El personal d'AQU Catalunya mai ha percebut drets d'assistència a òrgans col·legiats)
  • Indemnitzacions

6. Convocatòries: accés i resolució

7. Representació sindical: Per nombre de treballadors a AQU Catalunya no li pertoquen alliberats sindicals.

8. Convenis i acords de naturalesa sindical i laboral

Pressupost i contractació

1. Pressupost

2. Patrimoni d'AQU Catalunya

  • AQU Catalunya no disposa de béns immobles de domini públic i patrimonials ni de béns mobles amb un valor especial

3. Ajuts

  • Subvencions i ajuts previstos 
  • AQU Catalunya no preveu cap convocatòria d'ajut per a 2016
  • Subvencions i ajuts atorgats:  

3. Contractes

4. Convenis subscrits

5. Perfil de contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública  

Territori
AQU Catalunya no té com a objecte l'elaboració de Plans territorials sectorials ni d'informació cartogràfica
Informació estadística d'AQU Catalunya
AQU Catalunya no realitza estadística oficial

 


9.1.2018