elButlletí

35

Març 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

L'avaluació dels programes oficials de postgrau per impartir el curs 2008-2009

Esther Huertas Hidalgo - Gestora de projectes d'AQU Catalunya

AQU Catalunya, per encàrrec de la Direcció General d'Universitats (DGU), duu a terme, per tercer any consecutiu, l'avaluació ex ante de la dimensió acadèmica de les propostes de màster per iniciar-ne la implantació el curs 2008-2009. A més a més, la DGU encarrega a AQU Catalunya l'avaluació de les modificacions proposades per les universitats per al curs 2008-2009 dels màsters oficials ja implantats.

Les propostes de màster han hagut d'incorporar tota la informació necessària per justificar la seva adequació al Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; al Reial decret 56/2005 amb les modificacions del Reial decret 1509/2005 del títol de postgrau, i als criteris de programació universitària de Catalunya proposats a la DGU pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

El Reial decret 1393/2007 aprofundeix en la concepció i l'expressió de l'autonomia universitària, de manera que les mateixes universitats seran les que crearan i proposaran, d'acord amb les regles establertes, els ensenyaments i títols que s'hagin d'impartir i expedir, sense subjecció a l'existència d'un catàleg previ establert pel Govern, com havia estat obligatori fins ara. Concretament, el Reial decret especifica que els ensenyaments de màster tenen com a finalitat l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca.

Seguint processos anteriors, l'aprovació d'una proposta de màster en un títol oficial preveu la superació de dos aspectes independents, segons l'òrgan que s'encarrega de donar-ne el vistiplau. D'una banda, la DGU verifica les dades generals, estableix si la proposta s'ajusta a la normativa legal establerta i si la seva autorització està justificada en el context de la planificació universitària; de l'altra, AQU Catalunya avalua la qualitat acadèmica de les propostes, per mitjà d'experts en els diferents àmbits de coneixement.

AQU Catalunya ha utilitzat la mateixa eina metodològica dissenyada per a processos anteriors, amb petites modificacions, per fer l'avaluació corresponent a l'avaluació de la qualitat de les propostes. Cal recordar que aquesta metodologia ha tingut en compte els estàndards europeus d'assegurament de la qualitat, els estàndards d'acreditació de les titulacions aprovats per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ) en el marc del Pla pilot d'adaptació de les titulacions a l'Espai europeu d'educació superior (EEES), els criteris comuns establerts per la REACU (xarxa d'agències de qualitat de l'Estat) i també el que fixa el Reial decret 1393/2007.

Una de les novetats que s'ha incorporat enguany en el procés d'avaluació ha estat la inclusió d'un nombre més gran d'experts de fora de Catalunya. Tal com mostra la taula 1, el percentatge d'avaluadors que han participat en aquest procés i que treballen en institucions de fora de Catalunya ha estat del 65% aproximadament. D'altra banda, si s'analitza la distribució dels avaluadors segons l'àmbit de coneixement (Humanitats, Ciències Socials, Ciències Experimentals, Ciències de la Salut i Tecnologia) i la seva procedència (vegeu la taula 2), s'observa que un mínim del 50% dels membres del comitè pertanyien a una institució externa al sistema català. Cal destacar el cas concret de Ciències Socials, on el percentatge d'experts de fora de Catalunya ha estat superior al 70%.

Taula 1. Origen dels experts que han participat en l'avaluació de propostes de màster (per impartir el curs 2008-2009)

  Nombre d'experts Percentatge (%)
Catalunya 19 35,2
Resta Espanya 26 48,1
Altres països 9 16,7
Total 54 -
     
Total Catalunya 19 35,19
Total fora Catalunya 35 64,81

Taula 2. Origen dels experts que han participat en l'avaluació de propostes de màster (per impartir el curs 2008-2009), distribuïts per àmbits de coneixement

  Total experts Experts Catalunya Experts fora Catalunya
  Nre. % Nre. % Nre. %
Humanitats 8 14,8 4 50,0 4 50,0
C. Socials 19 35,2 5 26,3 14 73,7
C. Experimentals 6 11,1 2 33,3 4 66,7
C. de la Salut 11 20,4 4 36,4 7 63,6
Tecnologia 10 18,5 5 50,0 5 50,0

Enguany AQU Catalunya ha avaluat 79 propostes de màster, que es distribueixen per universitats tal com es presenta a la taula 3. Cal destacar que més del 50% de les propostes presentades han correspost a dues universitats: la Universitat de Barcelona (26 propostes) i la Universitat Autònoma de Barcelona (20 propostes). L'àmbit que ha presentat un nombre més elevat de propostes de màster ha estat Ciències Socials, amb 30 propostes, que suposen el 38% del total. La resta d'àmbits de coneixement presenten una distribució homogènia, ja que han lliurat entre 15 (Humanitats) i 11 (Ciències de la Salut i Tecnologia) propostes de màster (vegeu la taula 4). Addicionalment, s'ha preparat una taula resum que incorpora els resultats, desglossats per àmbit i universitat, corresponents al procés d'avaluació de les noves propostes de màster.

La quantitat de propostes valorades desfavorablement ha estat d'11 (el 13,9% del total de propostes presentades). Les debilitats que s'han detectat en un nombre més gran de propostes valorades desfavorablement són les que es relacionen amb el perfil de formació, amb l'interès i la rellevància cientificoprofessional de la proposta, amb el perfil i els criteris d'accés al programa de formació i amb el professorat. Algunes vegades també s'han detectat febleses en aspectes relacionats amb la metodologia d'avaluació per determinar l'aprenentatge dels estudiants i en l'orientació de la proposta.

Taula 3. Propostes de màster (per impartir el curs 2008-2009) presentades i avaluades per la Comissió Específica ATP, ordenades per universitats

  Nre. propostes % Nre. favorables % Nre. desfavorables %
UB 26 32,9 24 92,3 2 7,7
UAB 20 25,3 17 85,0 3 15,0
UPC 1 1,3 1 100 0 0
UPF 6 7,6 6 100 0 0
UdG 2 2,5 2 100 0 0
UdL 3 3,8 2 66,7 1 33,3
URV 4 5,1 3 75,0 1 25,0
URL 9 11,4 7 77,8 2 22,2
UIC 2 2,5 2 100 0 0
UOC 1 1,3 1 100 0 0
UVic 5 6,3 3 60,0 2 40,0
Total 79 - 68 86,1 11 13,9

Taula 4. Propostes de màster (per impartir el curs 2008-2009) presentades i avaluades per la Comissió Específica ATP, ordenades per àmbits de coneixement

  Nre. propostes % Nre. favorables % Nre. desfavorables  %
Humanitats 15 19 12 17,6 3 27,3
C. Socials 30 38,0 25 36,8 5 45,5
C. Experimentals 12 15,2 10 14,7 2 18,2
C. de la Salut 11 13,9 11 16,2 0 0
Tecnologia 11 13,9 10 14,7 1 9,1

PDF Taula resum
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya