36

Maig 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Un portal comú per a la inserció laboral dels graduats

Antoni Serra Ramoneda - President d'AQU Catalunya

És ben sabut que la transparència és una condició necessària per al bon funcionament d'un mercat. La transparència significa que la informació hi circula de manera fluida i que qualsevol agent pot, de forma ràpida i amb un cost mínim, disposar de les dades que li han de permetre prendre la decisió més encertada. Fa temps que les universitats catalanes han engegat portals on les ofertes i demandes de treball per als titulats són a l'abast de tothom. Sembla que aquestes iniciatives han tingut prou èxit i han ajudat a resoldre força problemes d'ocupació.

AQU Catalunya s'ha preocupat de la inserció laboral dels titulats. Són tres les enquestes dutes a terme, per impuls dels consells socials, que han permès tenir un panorama molt complet de l'ajust entre la demanda social i l'oferta de titulacions. La realització d'aquestes enquestes ens va exigir assabentar-nos de les iniciatives que altres països europeus havien adoptat per facilitar la inserció laboral dels seus graduats.

Una de les iniciatives que ens va cridar l'atenció va ser la creació d'un portal comú per accedir a les ofertes de treball de tots els titulats universitaris, de tal manera que hom pogués conèixer d'un sol cop tot el ventall de candidats entre els quals podria optar per ocupar un determinat lloc de treball. L'experiència havia donat resultats positius i això ens va portar a convocar una jornada per debatre amb els representants de les nostres universitats la conveniència d'implantar a casa nostra aquest model. Hi vam convidar els experts estrangers responsables dels seus respectius portals i, naturalment, els representants de les nostres institucions universitàries. El debat va ser viu i es va posar en relleu el conflicte entre cooperació i competència que comporta una iniciativa d'aquesta mena. Cal seguir estudiant la qüestió, amb el benentès que només amb l'aquiescència de totes les universitats implicades AQU Catalunya continuaria amb el projecte.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008