36

Maig 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
23.04.2008

Integració de l'avaluació del professorat de les universitats privades als processos d'avaluació de lector, agregat i catedrŕtic

Les universitats privades catalanes i AQU Catalunya han convingut, per desenvolupar l'acord previ del Consell de Direcció, que l'avaluació del professorat d'aquests centres s'inclogui en els processos d'emissió dels informes de professorat lector, les acreditacions de recerca i les acreditacions de recerca avançada, en els mateixos termes.

Així, per satisfer els requisits d'avaluació externa del professorat de les universitats privades establerts en la normativa vigent (almenys el 50% del total haurà d'estar en possessió del títol de doctor i, almenys, el 60% del total haurà de tenir una avaluació positiva d'AQU Catalunya), les persones interessades hauran de presentar-se a les convocatòries d'avaluació de professorat lector, agregat o catedràtic i obtenir-ne l'avaluació positiva. Així mateix, les avaluacions realitzades d'acord amb la metodologia anterior, entre els anys 2003 a 2007, tindran els mateixos efectes que les efectuades a partir de 2008.

Finalment, es considera que les persones que han obtingut l'informe favorable previ a la contractació com a professorat lector, agregat o catedràtic en convocatòries anteriors compleixen els requisits d'avaluació externa positiva del personal docent i investigador de les universitats privades.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008