37

Juliol 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Un pla estratègic per a AQU Catalunya

Javier Bará Temes - Director d'AQU Catalunya

AQU Catalunya ha engegat la redacció del Pla estratègic per al període 2009-2012, amb la finalitat de millorar l'adequació del seu funcionament als objectius definits per la LUC ("millora continuada de la qualitat de la formació universitària") i d'atendre la creixent demanda avaluativa que l'establiment de l'EEES genera. Concretament, la confecció d'aquest Pla estratègic vol donar resposta als objectius següents: a) disposar d'una activitat més regular i cíclica, planificada en períodes de temps més llargs que els anuals i organitzada de manera que els canvis normatius puguin integrar-se sense alteracions significatives d'aquests cicles; b) desenvolupar processos de seguiment, actualment molt insuficients; c) reforçar les activitats transversals, que abracin tot el sistema universitari, tant pel que fa referència a l'avaluació com a la realització d'estudis; d) intensificar els processos d'avaluació institucional per tal d'aconseguir un tractament més coherent dels mecanismes de garantia interna i externa de la qualitat dels programes i serveis que ofereixen les universitats, i e) evolucionar cap a models d'avaluació del professorat més integrats.

AQU Catalunya és un instrument al servei de la política universitària del Govern de Catalunya i la seva activitat es projecta a les universitats i les afecta; de manera que, encara que el Pla estratègic sigui per a AQU Catalunya, la seva elaboració necessita, de forma imprescindible, la participació, l'orientació i el suport del Govern, per mitjà del Comissionat per a Universitats i Recerca, i de les universitats catalanes, per mitjà dels seus rectors i rectores i dels presidents i presidentes dels seus consells socials. El procés d'elaboració del Pla estratègic té el suport i l'acompanyament de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la UPC, i es preveu que finalitzi el desembre, amb l'aprovació del document per part del Consell de Direcció.

Per situar el Pla estratègic en un marc de referència, recordem que AQU Catalunya es va crear, com a consorci, l'any 1996 (és la més antiga de les agències de qualitat de l'Estat espanyol) i que el 2003, amb la LUC, es va consolidar com "el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari de Catalunya", en un marc en què "l'avaluació de la qualitat, la certificació dels processos i l'acreditació de l'aprenentatge dels ensenyaments del sistema universitari de Catalunya s'han d'orientar a llur adequació permanent a les demandes socials, als requisits de qualitat de formació universitària i a la millora contínua de llurs processos, en el marc de l'Espai europeu d'educació superior".

Aquesta trajectòria discorre paral·lela al desenvolupament de les activitats per assegurar la qualitat en l'educació superior a Europa, que s'intensifiquen des de mitjan anys noranta i es consoliden formalment amb els acords dels ministres europeus responsables de l'educació superior a Bergen (2005) i Londres (2007), i també amb les recomanacions del Parlament Europeu i del Consell Europeu (15 de febrer de 2006), que culminen amb la creació del Registre Europeu d'Agències de Qualitat (EQAR) el març de 2008. En aquest punt convé recordar que, en el marc de referència de l'EEES, un dels fonaments bàsics de l'assegurament de la qualitat és "l'interès dels estudiants, dels ocupadors i de la societat en general en una educació superior de bona qualitat", afirmació que concorda plenament amb els objectius que recull la LUC.

Un impuls final del Pla estratègic ha estat l'avaluació externa d'AQU Catalunya, requerida tant per la normativa de l'ENQA com pel Registre Europeu d'Agències de Qualitat, duta a terme l'estiu de 2007 amb resultat favorable. Tot i aquesta qualificació, l'avaluació va identificar punts febles, oportunitats de millora i recomanacions, que reforcen la necessitat i els objectius del Pla, entre els quals podem destacar els següents: una activitat poc estable, amb interrupcions com a conseqüència dels canvis normatius; un dèficit d'anàlisis globals del sistema universitari i d'avaluacions institucionals; un dèficit de personal tècnic, i la necessitat explícita d'un pla estratègic que vertebri i doni continuïtat a l'activitat regular i cíclica de l'Agència en períodes plurianuals.

A AQU Catalunya treballem amb el convenciment que el Pla estratègic serà una peça clau per a la nostra activitat futura.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008