38

Setembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Registre Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat (EQAR): fomentant la transparència i la confiança en l'assegurament de la qualitat

Colin Tück - Gestor de projectes d'EQAR

Des del 8 d'agost de 2008, les agències per a l'assegurament de la qualitat1 estan convidades a sol·licitar la incorporació al Registre Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Educació Superior (EQAR). L'EQAR s'ha creat per promoure el desenvolupament de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) mitjançant l'increment del grau de transparència en l'assegurament de la qualitat. L'EQAR confeccionarà una llista de les agències d'assegurament de la qualitat (QA) considerades solvents, dignes de confiança i amb una bona credibilitat que operen a l'EEES.

Millorar la transparència i la confiança

El registre permetrà a alumnes i empresaris saber quines institucions d'educació superior i quins programes d'estudis europeus s'han sotmès a una avaluació externa de la qualitat per part d'una agència d'assegurament de la qualitat independent. L'objectiu de l'EQAR és reduir les possibilitats de les denominades "fàbriques de títols", institucions enganyoses que sovint es creen una falsa legitimació amb l'ajut d'agències d'assegurament de la qualitat o "fàbriques d'acreditació" dubtoses.

El registre facilitarà tant la mobilitat com el reconeixement dins l'EEES, atès que les institucions d'educació superior podran verificar quines institucions s'han sotmès a una revisió externa consistent. D'aquesta manera, les institucions estaran en condicions de dipositar més confiança en les institucions d'altres països. Una altra de les finalitats de l'EQAR consisteix a incrementar el grau de confiança entre les agències d'assegurament de la qualitat i entre els sistemes d'educació superior en general, de cara a l'acceptació mútua de les decisions sobre assegurament de la qualitat en l'àmbit internacional.

L'EQAR s'ha creat arran de l'augment d'activitats transnacionals en l'assegurament de la qualitat: cada cop més institucions d'educació superior opten per ser avaluades per una agència d'assegurament de la qualitat d'un altre país, no només gràcies a la creació de titulacions conjuntes o dobles, sinó també per poder rebre una informació i uns suggeriments molt valuosos per a la millora de la seva qualitat d'una agència que s'ajusti bé a les necessitats de la institució.

Aquesta mena d'avaluacions poden ser suplementàries, tot i que també poden anar destinades a complir els requisits legals referents a l'avaluació externa. En aquest últim cas, cal tenir en compte si la legislació estatal de cada país ho permet. L'EQAR proporciona als governs una eina fiable que facilita a les seves institucions d'educació superior el compliment d'aquesta mena de requisit, ja que qualsevol agència incorporada al registre pot dur a terme l'avaluació. En tots dos casos, les institucions d'educació superior es beneficiaran de l'EQAR, ja que podran accedir a la informació que necessiten per poder triar entre diferents agències.

Cooperació de les principals parts implicades

El Grup E4, que inclou l'ENQA (Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior), l'ESU (Unió d'Associacions d'Estudiants), l'EUA (Associació d'Universitats Europees) i l'EURASHE (Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior), va fundar la nova associació independent2 EQAR el març de 2008, arran de les instruccions rebudes dels 46 ministres europeus d'Educació Superior el maig 2007.

El concepte de l'EQAR, tal com l'han aprovat pels països signants de Bolonya, és el resultat d'un extens debat entre tots els països i totes les parts implicades en el Procés de Bolonya. Es van discutir diverses opcions3 i finalment es va imposar la idea d'un registre fàcil d'utilitzar, amb només una categoria, gestionat per una entitat jurídica independent que inclogui les principals parts implicades.

Així doncs, l'EQAR representa una evolució per via doble en el Procés de Bolonya: en primer lloc, és la primera organització nova sorgida del Procés; en segon lloc, la responsabilitat de la seva creació i la seva gestió recau principalment en les parts implicades. S'ha animat els governs europeus perquè n'esdevinguin membres4 i exerceixin un paper supervisor general. De tota manera, tal com hem indicat anteriorment, són les parts implicades les qui assumeixen la responsabilitat principal de la gestió.

Criteris d'incorporació i presa de decisions

Els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior,5 també coneguts com a "estàndards i directrius" (ESG), funcionen com a criteris de selecció per a la incorporació a l'EQAR. Les agències d'assegurament de la qualitat han de demostrar que compleixen de manera substancial els ESG a través d'una avaluació externa per part d'experts independents.

Els ESG van ser creats per l'ENQA en col·laboració amb les altres organitzacions del grup E4 i l'any 2005 van ser adoptats pels ministres del Procés de Bolonya. Es van dissenyar com un conjunt de principis i punts de referència comuns, més que no pas com a normes preceptives o com a llista de control de compliment obligatori. Així doncs, l'avaluació del grau de compliment dels ESG no sempre és una tasca senzilla i directa, sinó que de vegades requereix una bona dosi de reflexió i consideració, tal reflecteix la noció de "compliment substancial": si un estàndard no es compleix al peu de la lletra, pot ser que se'n respecti la substància d'alguna altra manera.

L'avaluació externa per part d'una agència d'assegurament de la qualitat és un element fonamental. La decisió de l'EQAR d'acceptar o rebutjar una sol·licitud d'incorporació al registre es basa, essencialment, en l'avaluació externa, que ha de proporcionar evidències suficients i fiables que l'agència compleix els ESG. És per això que l'EQAR atorga una importància vital al fet que aquestes avaluacions siguin dutes a termes de manera independent i professional.

La presa de decisions sobre les sol·licituds d'incorporació al registre es confia a un organisme independent de l'EQAR, el Comitè de Registres, format per 11 membres: les organitzacions del grup E4 en designen dos cadascuna; BUSINESSEUROPE i Education International nomenen un membre respectivament, i la presidència és escollida conjuntament per les organitzacions de l'E4. Els membres del comitè hi aporten la perspectiva específica de la part implicada que representen, però actuen a títol personal més que no pas com a portaveus de l'organització que els ha nomenat.

Perspectives

El Comitè del Registre estudiarà les primeres sol·licituds el novembre de 2008 (cal presentar les sol·licituds per a la primera ronda abans del 3 d'octubre de 2008). La publicació de la primera llista d'agències al registre representarà una fita en el Procés de Bolonya. A més a més, s'espera que l'EQAR reforci la dimensió europea de l'assegurament de la qualitat.

L'increment de la transparència i la confiança en l'assegurament de la qualitat no és una finalitat en si: la finalitat última és millorar la qualitat de l'educació superior i generar més confiança en l'educació superior europea, també fora del continent.

És de vital importància que l'EQAR esdevingui una eina útil per als estudiants (que els protegeixi d'una educació de baixa qualitat i els permeti disposar d'informació sobre la qualitat de les institucions i els programes), per a les institucions d'educació superior (que els permeti d'identificar les agències d'assegurament de la qualitat que s'ajusten a les seves necessitats i el seu perfil), i per a les agències d'assegurament de la qualitat, (que els permeti demostrar la seva credibilitat a escala europea).

1 Es pot trobar informació més detallada sobre les sol·licituds d'incorporació, inclosos els procediments oficials i una guia per a sol·licitants, al lloc web de l'EQAR: http://www.eqar.eu/application.html
2 Associació internacional sense ànim de lucre (nl. IVZW / fr. AISBL) en el marc de la legislació belga.
3 Per a una descripció detallada, vegeu: "European Quality Assurance Register: enhancing trust through greater transparency", EUA Bologna Handbook, B 4.3-3, 2008
4 El 12 d'agost de 2008, 23 governs es van adherir a l'EQAR.
5 Vegeu: http://www.eqar.eu/application/requirements/european-standards-and-guidelines.html

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008