38

Setembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Confiança en les activitats d'AQU Catalunya

Antoni Serra Ramoneda - President d'AQU Catalunya*

D'entrada, vull destacar una notícia molt recent que té, al meu entendre, transcendència per a AQU Catalunya: la seva inscripció imminent al Registre Europeu d'Assegurament de la Qualitat. Es tracta d'un objectiu que hem perseguit amb constància al llarg dels més d'onze anys de vida de l'entitat. Hem dedicat esforços a mantenir una bona reputació internacional i a adoptar totes les bones pràctiques que es consideren imprescindibles per a una actuació eficient. Els efectes d'aquest reconeixement europeu tenen rellevància, com s'explica detalladament a la notícia que conté el butlletí, especialment en un moment en què es discuteix la intervenció d'AQU Catalunya en l'avaluació de les noves titulacions que l'adaptació a l'Espai europeu d'educació superior (EEES) exigeix. M'agradaria donar les gràcies a tothom que ha fet possible l'assoliment d'un objectiu que ens situa en el nivell europeu més alt dins de l'avaluació de la qualitat universitària.

Però el tema principal d'aquest butlletí són els resultats del tercer estudi d'inserció laboral dels graduats universitaris catalans. Conèixer l'encaix entre els ensenyaments universitaris i la demanda de la societat ha estat una preocupació essencial dels consells universitaris de les nostres institucions, preocupació que va ser recollida per AQU Catalunya. Per tercera vegada, hem repetit una enquesta sobre un univers de més de vint mil graduats amb una elevada taxa de resposta. Tenim, doncs, una imatge prou precisa del fenomen estudiat i de la seva evolució els darrers anys. Al butlletí presentem les conclusions més destacades, però la riquesa de dades de què disposem permet a tota persona interessada d'aprofundir en l'abast d'alguns dels molts problemes que presenta la inserció laboral i professional dels nostres graduats universitaris. En un moment de transició com l'actual, tota recerca sobre el tema és un ajut valuós per definir bé el nou model.

* Càrrec que va ocupar fins al 16 de setembre de 2008

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008