38

Setembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
30.07.2008

AQU Catalunya certifica les primeres titulacions del Pla pilot d'adaptació a l'EEES

La Comissió específica per l'Avaluació de Titulacions i Programes (ATP) ha emès els informes de certificació de les primeres titulacions adaptades a l'Espai europeu d'educació superior en el marc del Pla pilot.

Document PDF PDF Titulacions certificades

Aquest procés, a banda de certificar l'adaptació de les titulacions del Pla pilot, ha estat planificat per AQU Catalunya amb l'objectiu de generar recomanacions que puguin ser aplicades en l'assegurament de la qualitat dels títols oficials.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008