38

Setembre 2008

 • Enviar
 • Subscriu-te

OPINIÓ

Comentaris del Consell Social de la UB al Informe del tercer estudi d'inserció laboral

Joaquim Coello Brufau - President del Consell Social de la Universitat de Barcelona

Hi ha un debat obert sobre si el client de la universitat, és a dir, el destinatari del treball docent universitari, és l'alumne o la societat.

Si acceptem que la universitat presta un servei essencial a la societat —un dels més essencials, ja que, què hi ha més important per a l'avanç d'un país que la formació dels seus ciutadans?—, haurem de concloure que el client de la universitat és la societat i que els alumnes en són el producte.

En tota activitat (acadèmica, administrativa, política o empresarial) el més important és la satisfacció d'aquell a qui va dirigit el servei, el producte; en definitiva, l'activitat. És a dir, en sentit ampli el que compta en primer lloc, amb la màxima prioritat, és la satisfacció del client.

L'estudi d'inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes demostra que la societat rep bé l'egressat de la universitat i que cada vegada demanda més titulats en les ofertes de feina. Aquest percentatge passa del 75% al 82% de 2005 a 2008.

Aquesta afirmació se sosté en dades:

 • el 93% treballa
 • l'evolució dels que treballen amb contracte fix augmenta del 53% al 59% de 2005 a 2008
 • la satisfacció dels titulats a la feina té una nota de 8 sobre 10
 • el 74% tornaria a cursar els mateixos estudis

Però és cert que hi ha camps que cal millorar, ja que els titulats qualifiquen amb un «bé» la formació teòrica rebuda i amb un «suficient» la pràctica, i identifiquen les deficiències següents en la seva formació, per ordre d'importància:

 • idiomes
 • informàtica
 • presa de decisions
 • solució de problemes
 • lideratge

D'aquestes àrees, n'hi ha que sí estan lligades a la formació pràctica (idiomes i informàtica), però n'hi ha que estan profundament lligades a la formació integral del titulat:

 • presa de decisions
 • solució de problemes
 • lideratge

I aquesta formació està lligada a les assignatures i matèries que podrien qualificar-se de genèriques i que representen una formació integral més lligada al desenvolupament de les habilitats i capacitats intel·lectuals i emocionals dels estudiants que a la seva formació específica i especialitzada.

Les assignatures genèriques, doncs, són el vehicle per ensenyar a pensar, a sintetitzar i a analitzar, perquè són aquestes les habilitats necessàries per prendre decisions, solucionar problemes i dirigir i liderar.

Aquestes qüestions són les que han de portar les universitats a reorientar els seus plans d'estudis per enfocar-los a millorar les deficiències identificades. La profunda transformació que suposa Bolonya va en aquesta direcció, perquè el major contacte entre alumne i professor i la disminució del pes de la docència de les classes magistrals pot portar a millorar sobretot el nivell intel·lectual, però també el nivell professional dels nostres estudiants.

Quant al gènere, l'estudi demostra que la dona ja és majoritària a la universitat en totes les àrees tret de la tècnica, però que el nivell retributiu és inferior i l'estabilitat laboral també. És obvi que la nostra societat, que ha avançat en aquest camp en els últims anys, té encara camí per recórrer. Sens dubte, la reivindicació femenina resoldrà aquestes carències en els propers anys. És només amb reivindicacions que es resolen aquests problemes.

Seria bo que en propers estudis es consultés també directament els agents socials, però en qualsevol cas, aquests estudis d'inserció laboral han de fer-se periòdicament, ja que només el que es mesura es coneix, i és necessari que les universitats sàpiguen sempre la reacció i la valoració del seu client respecte de la seva activitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008