39

Novembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Una agència al servei del nou escenari universitari català

Joaquim Prats Cuevas - President d'AQU Catalunya

La universitat necessita mecanismes que facilitin l'assoliment de sistemes docents i de recerca de màxima qualitat. L'avaluació externa de les propostes dels plans docents i l'acreditació del personal acadèmic i investigador són elements profitosos per aconseguir l'establiment d'un llindar d'excel·lència que permeti a les organitzacions acadèmiques i de recerca disposar del millor personal, les estratègies òptimes i la màxima coherència entre objectius i resultats. És per això que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és, i ha d'esdevenir encara més, una peça clau que proporcioni a les universitats catalanes i als centres de recerca eines per aconseguir el màxim nivell.

Per tot això, l'Agència vol ser, amb la participació activa de les universitats, l'organisme imprescindible per a la millora i la coordinació de les polítiques de qualitat i d'excel·lència que ja formen part de les propostes i la realitat d'aquestes institucions.

El marc legal espanyol faculta una agència com ara AQU Catalunya per exercir totes les funcions per tal d'assolir els objectius esmentats. Així doncs, tant la Llei orgànica de modificació de la llei orgànica d'universitats (LOMLOU) com el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya fan possible fer de l'Agència la institució clau per a la millora de la qualitat del sistema. Amb tot i això, la normativa estatal que desenvolupa la llei d'universitats no permet, a hores d'ara, exercir algunes de les funcions fonamentals pròpies d'una agència que compleix els estàndards internacionals i és membre de ple dret de l'Associació Europea d'Agències de Qualitat (ENQA). Cal, doncs, incorporar a les activitats d'AQU Catalunya les funcions d'avaluació i de verificació de títols, d'acreditació de tot el personal docent i investigador, i d'avaluació del sistema d'R+D+I.

Aquesta feina implica la millora de l'estructura i l'organització internes de l'Agència i la demanda al Govern d'una negociació profitosa amb el Ministeri de Ciència i Innovació, per tal de fornir AQU Catalunya de les tasques que li són pròpies i que han de permetre la millora contínua del nostre sistema universitari.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008