40

Gener 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
24.11.2008

AQU Catalunya publica el nou Codi čtic

El codi ètic defineix els valors, principis i normes que regeixen el comportament dels membres d'AQU Catalunya i les relacions entre l'organització i el seu entorn. Així, presenta un sistema de valors, principis i compromisos d'actuació mitjançant els quals s'aconsegueix assolir els objectius de l'Agència que, al seu torn, són reconeguts i compartits per tots els seus agents, reforcen la identitat interna d'AQU Catalunya i la difonen a l'exterior.

L'enfocament europeu d'AQU Catalunya es manifesta també en la redacció d'aquest nou codi ètic, que substitueix el vigent des de 2000, ja que ha pres com a punt de referència els valors, principis i estàndards de les principals agències i institucions d'educació superior internacionals, tenint sempre presents l'experiència i especificitat de l'activitat pròpia de l'Agència.

PDF Codi ètic

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008