41

Març 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Implicant els estudiants en la millora de la qualitat universitŕria

Albert Basart Capmany - Gestor de projectes d'AQU Catalunya

Darrerament, el projecte europeu impulsat per la European University Association, Quality Assurance for the Higher Education Change Agenda, ha seleccionat els cursos sobre participació dels estudiants en processos de qualitat que promou AQU Catalunya com una bona pràctica en el camp de la implicació/compromís dels estudiants amb les seves institucions (o student engagement, per utilitzar la paraula de moda).

Entre els motius de la selecció com a bona pràctica es troba el fet que el programa de cursos és una acció creativa, que dóna resposta a unes necessitats que universitats i agències ens hem anat trobant últimament.

Noves necessitats

La Declaració de Berlín de setembre de 2003, en el capítol "Institucions d'ensenyament superior i estudiants", demana a les institucions i organitzacions d'estudiants que analitzin les maneres d'augmentar la participació estudiantil en la direcció de l'ensenyament superior: "Students are full partners in higher education governance. Ministers note that national legal measures for ensuring student participation are largely in place throughout the European Higher Education Area. They also call on institutions and student organisations to identify ways of increasing actual student involvement in higher education governance".

El mateix any, les conclusions del seminari "Student Participation in Governance in Higher Education", promogut pel Grup de Seguiment de Bolonya a Oslo, assenyalen que la participació dels estudiants no ha de ser només regulada per llei, sinó que també ha de ser promoguda proveint els mecanismes necessaris, i que aquests mecanismes han d'incloure el reconeixement i la certificació de l'experiència i de les competències i habilitats adquirides per l'estudiant que ha actuat com a representant.

A més a més, en compliment dels Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area,  les agències de qualitat tenim el compromís d'incorporar estudiants en els comitès d'avaluació externa dels diferents projectes que duem a terme.

Accions

En aquest context, i seguint l'exemple de països com els nòrdics o Escòcia, algunes universitats i agències d'arreu d'Europa fa un temps que incorporem estudiants en els processos d'assegurament de la qualitat. AQU Catalunya ha acumulat ja una certa experiència en la incorporació d'estudiants en comitès d'avaluació externa, ja que en aquest sentit va ser una agència pionera a l'Estat. Les avaluacions de titulacions, serveis bibliotecaris, títols pilot adaptats a l'EEES i centres adscrits dels darrers quatre anys ja han comptat amb la presència d'estudiants en l'avaluació externa.

Aquesta experiència acumulada ens ha estat de molta utilitat a l'hora de conèixer els beneficis que per a una avaluació externa suposa la presència de la veu dels estudiants. Més enllà d'assegurar el compliment de les declaracions ministerials i els estàndards comunitaris, significa un major equilibri de punts de vista, l'acadèmic i el dels estudiants, dins un comitè d'avaluació. Els estudiants són els principals usuaris del servei avaluat, i la seva sensibilitat queda recollida en els plantejaments de l'avaluació, les audiències i els informes resultants.

Al mateix temps, gràcies a l'experiència de quatre anys, hem pogut detectar oportunitats i àrees de millora per a treure el màxim rendiment de la implicació:

  • En primer lloc, es va fer evident que per a una òptima participació dels estudiants dins un comitè d'avaluació, aquests necessitaven una formació més àmplia que les sessions de formació estàndards que reben tots els comitès abans de qualsevol procés avaluatiu. Aquesta és una necessitat compartida amb les universitats, que també entenen que treuen més profit de comptar amb representants dels estudiants amb coneixements tècnics més amplis. 
  • En segon lloc, a AQU Catalunya necessitem ampliar de forma regular la nostra base d'estudiants preparats per a participar en els successius processos de qualitat, sobretot tenint en compte que la condició d'estudiant té un límit temporal.

Per tot això, l'Agència, juntament amb les universitats catalanes, ha decidit donar un nou impuls als cursos que anteriorment ja havien implantat dues de les nostres universitats (UAB i UdL). Aquest nou impuls es produeix sobre les bases que es descriuen a continuació:

El programa de cursos

El primer que cal assenyalar és que AQU Catalunya ha plantejat aquests cursos de manera oberta, per tal que les universitats puguin adaptar-los a les seves necessitats o especificitats. Per tant, no s'ha establert un programa previ de formació, ni un pla d'estudis fix, sinó que l'estratègia ha estat elaborar un document amb els elements bàsics i els requisits que cal tenir en compte en el disseny dels cursos, i assegurar així que el seu desenvolupament recull tant el plantejament estratègic de les universitats com el d'AQU Catalunya en referència als estudiants, i que és adequat al marc europeu.

En el document d'elements bàsics es demana, en primer lloc, que es defineixi un perfil de formació que expressi les competències a assolir pels estudiants que superin el curs, i també uns criteris d'accés que garanteixin l'adequació dels estudiants inscrits. El disseny del pla d'estudis ha d'incloure la seqüència curricular i l'activitat d'aprenentatge de l'estudiant, per tal d'assegurar que les metodologies emprades siguin coherents amb els objectius formatius. De la mateixa manera, els criteris d'avaluació dels aprenentatges també s'han d'ajustar als objectius establerts en el perfil de formació. Prenent com a punt de partida aquests elements, cada universitat pot dissenyar el seu propi programa de formació i pla d'estudis.

Pel que fa al professorat del curs, és designat per la universitat organitzadora, i compta amb la col·laboració d'un representant nomenat per AQU Catalunya. També creiem que pot ser molt beneficiosa la presència del representant d'una organització estudiantil europea (la European Students' Unions, ESU, per exemple), que aporti el punt de vista internacional dels aspectes tractats al curs.

Un darrer requeriment és la tramesa a AQU Catalunya dels resultats del curs. Aquests resultats han d'incloure una avaluació del curs, en la qual s'hagin considerat les valoracions de docents i estudiants, i la llista dels estudiants, a fi que aquests rebin el reconeixement acordat. L'Agència emetrà un certificat de reconeixement de competències, que la universitat pot complementar, on s'especificarà la càrrega de crèdits europeus (ECTS) assolida.

Precisament, entre les recomanacions d'AQU Catalunya a les universitats hi ha la durada del curs, que seria d'entre 1 ECTS i 1,5 ECTS. També es recomana a la universitat organitzadora que posi en marxa accions de difusió del curs dins la institució, per tal d'assegurar que els estudiants inscrits són suficients en nombre i que, al mateix temps, provenen de diversos centres i estudis. Finalment, també es demana a les universitats organitzadores que permetin l'accés en els seus cursos a estudiants d'altres universitats.

Actualitat

En el moment actual diverses universitats han signat el conveni o bé han iniciat els contactes amb AQU Catalunya per a implantar el curs. La signatura del conveni de col·laboració és el darrer pas. S'hi detallen les característiques del curs, el pressupost que AQU Catalunya aporta per al seu desenvolupament i el calendari establert. També s'hi especifiquen les condicions per tal que aquells alumnes que hagin obtingut el certificat (i en donin el consentiment) passin a formar part de la base de dades comuna d'estudiants amb competències per participar en processos externs de qualitat amb AQU Catalunya.

Però l'impuls del programa de cursos per a estudiants no es limita a l'àmbit català. Dins l'Estat, altres agències de qualitat ja s'han posat en contacte amb AQU Catalunya interessant-se pel programa i els estudiants catalans formats.

A més a més, tal com es comenta a l'inici de l'article, el programa ha estat recentment reconegut a escala europea. Cal tenir en compte que el nombre d'agències europees que actualment nomena estudiants en comitès d'avaluació externa és només del 56%, per bé que el percentatge era del 22% l'any 2003. (ENQA. Quality Procedures in the European Higher Education Area and Beyond: Second ENQA Survey. Hèlsinki: ENQA, 2008).

Tant en l'àmbit estatal com continental, per tant, AQU Catalunya vol ser un referent a l'hora d'implicar els estudiants en la millora de la qualitat universitària.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008