el

Butlletí

Publicació bimensual d'AQU Catalunya

41

Març 2009

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Humanisme i la universitat del segle XXI

Des de fa pocs anys sembla que s'imposa una opinió que descriu la universitat en termes quasi exclusivament econòmics: universitat competitiva, que ha d'ajustar l'oferta a la demanda del mercat, eficient, eficaç... Després de sentir aquestes idees, algú pot pensar, permeteu-me l'expressió, que l'únic objectiu de les universitats és preparar professionals segons els requeriments del mercat i prou. Aquesta simplificació de la realitat provoca en determinades àrees de coneixement una certa contrarietat tant en professors com en estudiants, ja que ens és difícil trobar un encaix en aquest model.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Implicant els estudiants en la millora de la qualitat universitària
  Darrerament, el projecte europeu impulsat per la European University Association, Quality Assurance for the Higher Education Change Agenda, ha seleccionat els cursos sobre participació dels estudiants en processos de qualitat que promou AQU Catalunya com una bona pràctica en el camp de la implicació/compromís dels estudiants amb les seves institucions (o student engagement, per utilitzar la paraula de moda). Entre els motius de la selecció com a bona pràctica es troba el fet que el programa de cursos és una acció creativa, que dóna resposta a unes necessitats que universitats i agències ens hem anat trobant últimament.
  Albert Basart Capmany - Gestor de projectes d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Apunts sobre la participació dels estudiants: la perspectiva dels implicats

  Aleix Barrera Corominas i Anna Ginesta Fontserè
  Pedagog i doctorand en Qualitat i Innovació Educativa (UAB) i pedagoga i doctoranda en Psicologia de l'Educació (UB)

  Un dels debats actuals sobre la universitat és el rol dels estudiants en els processos de presa de decisió, així com en els mecanismes per a l'assegurament de la qualitat. En aquest sentit, hi ha veus discordants quant a la funció que ha de desenvolupar aquest col·lectiu, quines han de ser les seves responsabilitats i quin és el paper que se li assigna.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008