41

Març 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
15.01.2009

AQU Catalunya fixa els criteris i els terminis per a l'avaluació del professorat col·laborador

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador ha establert els criteris específics per a l'emissió dels informes previs a la contractació del professorat col·laborador. El Reial Decret 989/2008, de 13 de juny, regula la contractació d'aquesta figura i estableix que amb caràcter excepcional i de forma motivada, les universitats podran contractar professorat col·laborador en titulacions específiques que puguin ser ateses per diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics.

PDF Criteris per a l'avaluació del professorat col·laborador

Els terminis per a l'avaluació del professorat lector i col·laborador l'any 2009 són els següents:

  • del 2 al 13 de febrer de 2009, ambdós inclosos. 
  • del 14 al 25 de setembre de 2009, ambdós inclosos.

PDF Resolució IUE/3971/2008, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2009.
PDF Resolució IUE/3972/2008, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador de les universitats públiques per a l'any 2009.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008