41

Març 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Apunts sobre la participació dels estudiants: la perspectiva dels implicats
    Un dels debats actuals sobre la universitat és el rol dels estudiants en els processos de presa de decisió, així com en els mecanismes per a l'assegurament de la qualitat. En aquest sentit, hi ha veus discordants quant a la funció que ha de desenvolupar aquest col·lectiu, quines han de ser les seves responsabilitats i quin és el paper que se li assigna.
    Aleix Barrera Corominas i Anna Ginesta Fontserè - Pedagog i doctorand en Qualitat i Innovació Educativa (UAB) i pedagoga i doctoranda en Psicologia de l'Educació (UB)
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008