41

Març 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

Apunts sobre la participació dels estudiants: la perspectiva dels implicats

Aleix Barrera Corominas i Anna Ginesta Fontserč - Pedagog i doctorand en Qualitat i Innovació Educativa (UAB) i pedagoga i doctoranda en Psicologia de l'Educació (UB)

Un dels debats actuals sobre la universitat és el rol dels estudiants en els processos de presa de decisió, així com en els mecanismes per a l'assegurament de la qualitat. En aquest sentit, hi ha veus discordants quant a la funció que ha de desenvolupar aquest col·lectiu, quines han de ser les seves responsabilitats i quin és el paper que se li assigna.

Ja el comunicat de Berlín (2003), i més endavant el de Bergen (2005) posen de manifest la necessitat "real" de potenciar la participació dels estudiants en l'àmbit de l'organització i la gestió universitària amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat. AQU Catalunya féu un pas important ja el 2005 plantejant la primera edició del curs "Gestió i avaluació de la qualitat", l'objectiu del qual era dotar els estudiants de les competències necessàries per a participar en comitès d'avaluació. Més endavant se'n van fer més edicions, així com nous cursos vinculats a la participació estudiantil en el disseny de plans d'estudi.

Iniciatives com aquestes són positives en la mesura que permeten als estudiants aproximar-se a l'estructura universitària i als mecanismes de gestió que aquesta planteja, fet que facilita la socialització en el si dels comitès, comissions o juntes en les quals participaran com a representants del seu col·lectiu. Ara bé, cal entendre també que la participació dels estudiants no es produeix només en formar part d'una comissió, o d'un comitè, sinó que les universitats han d'articular mecanismes per a garantir també la participació efectiva de la resta de col·lectiu estudiantil. En aquest cas, AQU sembla haver resolt aquest aspecte incorporant en els processos d'avaluació que endega espais per a la reflexió dels estudiants sobre els tòpics que tracti l'avaluació que es du a terme.

En el nostre cas, la participació en comitès per a l'avaluació de serveis bibliotecaris, titulacions universitàries així com els graus vinculats al pla pilot d'adaptació a l'Espai europeu d'educació superior, i en la comissió per al disseny del Grau en Pedagogia ens han permès tenir una visió transversal del que és, o pot ser, el rol dels estudiants en l'assegurament de la qualitat universitària.

D'una banda, la participació en comitès per a l'avaluació de serveis bibliotecaris ens ha permès observar la possibilitat real d'influir des de la nostra posició en relació amb la carta de serveis que els recursos universitaris ofereixen. També en el cas de la participació en l'avaluació de titulacions podem constatar que l'opinió dels estudiants es té en compte en el moment d'assignar valor als diferents indicadors.

D'altra banda, creiem que formar part com a estudiants dels comitès garanteix que les opinions manifestades pels estudiants durant els processos d'avaluació siguin tingudes en compte, per aconseguir-ne així una participació "real" i "efectiva". Perquè les opinions o els possibles problemes que els estudiants manifesten han estat, també, en algun moment de la nostra trajectòria acadèmica, els nostres problemes, i aquesta capacitat d'empatia i connexió que s'estableix és clau per a poder dissenyar propostes que tinguin impacte real en el si dels ensenyaments universitaris o, al seu torn, dels serveis objecte d'avaluació.

Si bé és cert, però, que només un estudiant forma part del comitè d'avaluació, també ho és el fet que qualsevol estudiant és lliure de participar en les sessions obertes que s'organitzen per a contrastar les informacions proporcionades per les universitats en els informes que elaboren prèviament a la constitució de la comissió d'avaluació externa.

Ara bé, com a estudiants que hem participat en processos d'avaluació, som coneixedors de la desconfiança que genera en alguns col·lectius d'estudiants la nostra representativitat en les comissions d'avaluació, ja que és cert que l'elecció de la participació dels estudiants en els comitès s'ha regit per la realització del curs ofert per AQU i no per principis "democràtics". Considerem que caldria difondre quina és la tasca que com a estudiants duem a terme en el si dels comitès, així com informar i donar a conèixer la possibilitat real que tenen els estudiants de fer arribar la seva veu i la seva opinió a través de les sessions obertes que s'organitzen en els processos d'avaluació. També és cert que, en les avaluacions en les quals hem participat, la seva assistència a les sessions obertes ha estat en alguns casos simbòlica. Els factors causals que expliquin la baixa participació dels estudiants en els processos d'avaluació que s'organitzen poden ser múltiples i diversos, i analitzar-los depassa l'objectiu d'aquest escrit, però sí que volem deixar palesa la necessitat de difusió de les possibilitats que tenen, que tenim, d'expressar, opinar i, en última instància, contribuir a l'articulació de propostes de millora de l'ensenyament universitari a través dels canals de participació que se'ns brinden.

Ens trobem immersos en un context d'importants canvis i en què els estudiants tenim un rol destacat, de manera que no podem deixar escapar les diverses oportunitats que se'ns ofereixen per a fer sentir la nostra veu. I és que la participació activa de tots els agents implicats en aquests processos és la clau per a la seva implementació.

És per això que no podem acabar aquest escrit sense agrair a AQU Catalunya la possibilitat que, com a estudiants, ens ha brindat per a participar en processos d'avaluació, tant interna com externa, de diferents serveis i titulacions universitàries. Considerem que els passos fets fins al moment són importants, però també creiem que cal continuar treballant per tal d'aconseguir que la participació estudiantil no es converteixi únicament en una activitat vinculada a l'avaluació. Cal que les universitats també plantegin propostes per tal de garantir la participació real i efectiva dels estudiants en la seva gestió diària com a mecanisme per a garantir polítiques d'equitat reals i avançar dia a dia en el llarg camí vers l'assegurament de la qualitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008