42

Maig 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

L'avaluació institucional dels centres adscrits a Catalunya

Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya

En l'actualitat hi ha a Catalunya 47 centres adscrits i vinculats. Gran part d'aquests centres ofereixen titulacions universitàries oficials o les oferiran el proper curs acadèmic. Davant del repte de l'adaptació del sistema universitari català a l'Espai europeu d'educació superior (EEES), la Direcció General d'Universitats (DGU) volia assegurar que els centres adscrits complien uns criteris mínims de qualitat. La Junta de Programació del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar l'avaluació institucional de tots els centres adscrits que volguessin implantar nous graus.

AQU Catalunya impulsa l'avaluació institucional dels centres adscrits amb tres objectius:

  1. Ajudar que tots els centres adscrits del sistema universitari català assoleixin un nivell de qualitat que els permeti abordar amb garanties la preparació i impartició de nous títols de grau i màster i impulsar l'establiment de sistemes de garantia de la qualitat.
  2. Estimular alguns centres per tal que assoleixin o demostrin que han assolit nivells de qualitat avançats en un àmbit o més de la seva actuació.
  3. Ajudar a la presa de decisions de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa pel que fa a la programació universitària.

L'avaluació s'estructura en dos nivells: un de bàsic, obligatori per a tots els centres, i un altre d'avançat, opcional. En el nivell bàsic s'avaluen quatre dimensions: els programes de formació, el govern del centre, els recursos humans i els recursos materials. El nivell avançat té com a objectiu estimular els centres a millorar la seva qualitat fins a rangs d'excel·lència, en un àmbit o més de la seva actuació. Es considera un ventall més ampli d'àmbits d'actuació del centre, que inclou les quatre dimensions del nivell bàsic —amb una exigència més gran—, la recerca i transferència de coneixement, i la implicació en la comunitat. En el nivell avançat el centre pot decidir quantes d'aquestes dimensions sotmet a avaluació.

El Programa d'Avaluació Institucional de Centres Adscrits s'estructura en tres fases i es va iniciar el mes de setembre de 2008, amb la participació dels 40 centres que tenen previst implantar graus i/o màsters oficials a partir del curs 2009-2010. En la primera fase van participar els centres que no s'havien sotmès mai a una avaluació per part d'AQU Catalunya o no tenien implantats sistemes certificats de garantia interna de la qualitat (ISO, EFQM o similars). En total hi van participar 13 centres, dels quals 4 es van sotmetre també a l'avaluació de nivell avançat. L'avaluació externa va tenir lloc entre els mesos de gener i febrer i els informes externs es van emetre al llarg del mes de març. Els resultats han estat molt positius: tots els centres compleixen com a mínim de manera substancial els criteris i estàndards del nivell bàsic —4 d'aquests centres els compleixen completament. Tot i que els resultats de l'avaluació de nivell avançat són més dispersos, el 70% de les dimensions avaluades han obtingut una valoració favorable. Els resultats i els informes externs d'avaluació es poden consultar a la pàgina web d'AQU Catalunya.

El mes de març es va iniciar la segona fase del programa. Hi participen 13 centres, que imparteixen titulacions de grau relacionades amb els camps de l'educació física, l'empresa i l'enginyeria. A hores d'ara s'està duent a terme l'avaluació interna, que finalitzarà el proper 30 de juny. L'avaluació externa tindrà lloc entre la segona quinzena de setembre i la primera d'octubre, un cop s'hagi iniciat el nou curs acadèmic.

La tercera i darrera fase del programa començarà el mes de juny i es completarà amb la visita externa durant el mes de desembre. En aquesta fase hi participaran 14 centres, que imparteixen titulacions relacionades amb els camps del disseny, la salut i el turisme. Un cop finalitzada aquesta fase, s'haurà completat l'avaluació institucional més gran de centres universitaris a Catalunya. Al llarg del primer semestre de l'any 2010 es publicarà un informe final sobre els resultats d'aquest programa, que estarà disponible al web d'AQU Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008