42

Maig 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
26.03.2009

La REACU aprova les Recomanacions per al seguiment dels títols oficials

La Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), de la qual AQU Catalunya és membre fundadora, ha aprovat les Recomanacions per al seguiment dels títols oficials, un conjunt de criteris d'aplicació comuna entre les agències i que poden estar subjectes a procediments més concrets definits per l'agència d'avaluació corresponent.

Un dels criteris que s'ha seguit a l'hora d'elaborar aquestes recomanacions ha estat la flexibilitat per a la presentació de la informació. S'han identificat indicadors clars que permeten que el seguiment es pugui fer aprofitant les eines electròniques de què disposa la universitat i reduint al mínim possible la sol·licitud de documents.

El text, que deriva del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i que té presents els Estàndards i directrius europeus per a la garantia de la qualitat en l'educació superior, pretén ser una eina de treball útil, tant per a les agències de qualitat com per a les universitats, que faciliti la presa de decisions per garantir el compliment del que estableix la norma per al seguiment de les titulacions.

PDF Recomanacions per al seguiment dels títols oficials

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008