42

Maig 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

L'avaluació de centres adscrits: un camí per a la millora de les institucions d'educació superior

Olga Ortega Solsona - Directora de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar, Presidenta d'un Comitè d'Avaluació Interna

El Programa d'Avaluació Institucional de Centres Adscrits a les universitats públiques de Catalunya, desenvolupat per AQU Catalunya juntament amb la Direcció General d'Universitats i les universitats catalanes, promou la millora de les condicions del context en els quatre puntals bàsics de la institució: formació, govern, recursos humans i recursos materials. L'abordatge i el desenvolupament de les titulacions de grau i de postgrau en el marc de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) amb garanties de qualitat són potser la fita principal d'aquest programa.

El projecte d'avaluació institucional en el nostre centre té com a objectius bàsics el canvi, la innovació, la reforma i la millora institucional, i són el canvi i la millora contínua els elements clau i la raó de ser de l'avaluació en la nostra institució.

Per tal d'assolir aquestes finalitats hem considerat important la precisió diagnòstica i la formulació dels problemes de la institució, i també el reconeixement de les forces i els recursos disponibles per resoldre'ls, d'acord amb els diferents estàndards i criteris dels programes valorats.

Tanmateix, aquesta avaluació institucional ens ha permès reconèixer i identificar les bones pràctiques institucionals i donar-los un nou significat en els futurs escenaris europeus d'educació superior, i també rendir comptes als mateixos proveïdors i beneficiaris de l'educació específica del centre.

Des d'aquesta perspectiva, l'avaluació ha esdevingut un mitjà per a una finalitat: bàsicament, ha estat una pràctica formativa que ens ha permès crear un entorn facilitador i alhora promotor de processos d'autoavaluació, en relació amb els estàndards bàsics de qualitat educativa (formació, govern, recursos humans i materials, recerca i innovació).

L'èxit de l'(auto)avaluació està fortament relacionat amb la implicació de la comunitat educativa, des de cadascuna de les singularitats dels seus components, mitjançant la realització d'un treball comprensiu i interpretatiu del centre. Els membres de la comissió d'autoavaluació han estudiat les diverses informacions disponibles i han valorat cadascuna de les evidències del centre seguint els programes bàsics d'avaluació (formació, govern, recursos humans i recursos materials) i els criteris establerts per a cadascun dels seus estàndards, per tal de construir judicis compartits.

La finalitat d'aquesta avaluació ha estat clarament formativa, atès que ens ha permès comprendre la dinàmica particular del centre i establir, mitjançant el diàleg, les mesures que cal adoptar per a un funcionament millor de tots i cadascun dels àmbits avaluats, incloent-hi les persones i els recursos que hi actuen i hi intervenen.

Des d'una perspectiva comprensiva, el nostre interès com a avaluadors s'ha dirigit, sobretot, als fenòmens i processos interactius del nostre context institucional, sense deixar de considerar les relacions causals entre les diferents variables d'entrada, de procés i de resultats d'aquest sistema.

Cal ressaltar, especialment, el valor formatiu i formador de l'avaluació institucional. En aquest sentit, la nostra experiència ens ha permès comprovar i resignificar la importància d'aquesta finalitat avaluativa i considerar-la com un procés continu, sistemàtic i constructiu que, mitjançant l'autoavaluació, la participació, la reflexió i l'autonomia dels agents del centre, permet actualitzar permanentment nivells de qualitat institucional.

En relació amb el paper del comitè d'avaluació intern (CAI), els seus membres han pogut accedir a tota la informació necessària per tal de conèixer i comprendre la realitat educativa del nostre centre i titulació. Tanmateix, s'han analitzat i estudiat de manera conjunta les diferents evidències requerides per tal d'establir les fortaleses i debilitats de cadascun dels estàndards i criteris del programa, mitjançant la comparació de les informacions obtingudes i els criteris de qualitat predefinits per AQU Catalunya.

El CAI ha utilitzat una metodologia de treball força satisfactòria, cosa que ha produït un autoinforme objectiu, clar i alineat amb l'informe final elaborat pel comitè d'avaluació extern (CAE), i això ens ha permès establir plans de millora institucional per assolir nivells de qualitat més avançats i poder així encarar amb garanties els requeriments educatius de l'EEES.

Aquest procés d'autoavaluació i d'avaluació insta el centre a promoure de manera contínua objectius de millora i d'autoregulació institucional, tot reprenent el caràcter formatiu de l'avaluació institucional com el nucli de l'acció educativa i dels processos de garantia de qualitat, tant en la titulació de grau com en altres projectes de formació contínua i de postgrau.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008