43

Juliol 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Aprendre de l'experiència d'implementar sistemes d'assegurament de la qualitat: el punt de vista d'una universitat britànica

Mark Wainman - Cap d'Estàndards Acadèmics i Millora de la Qualitat, Sheffield Hallam University, Anglaterra

L'objectiu d'aquest article és reflexionar sobre l'experiència de la Sheffield Hallam University en la implementació de sistemes d'assegurament de la qualitat en l'àmbit dels programes, i oferir informació sobre bones pràctiques i aspectes problemàtics. S'espera que aquesta reflexió tingui un valor pràctic per als col·legues de les universitats catalanes en el seu camí cap a l'assegurament de la qualitat.

La reflexió s'articula entorn dels set estàndards per a l'assegurament intern de la qualitat inclosos en els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat a l'Espai europeu d'educació superior elaborats per l'Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior (ENQA).

Estàndard 1: política i procediments associats per a l'assegurament de la qualitat
A la Sheffield Hallam University hem dissenyat sistemes d'assegurament de la qualitat per satisfer tots els requisits externs d'organitzacions nacionals clau com l'agència de garantia de qualitat del Regne Unit, la Quality Assurance Agency (QAA).

Disposem d'un marc integrat per a la gestió de la nostra qualitat. En aquest marc s'inclouen processos perquè la universitat fixi i mantingui els estàndards dels seus programes, però en la mesura de les seves possibilitats delega en les facultats la responsabilitat quotidiana de la gestió de la qualitat. Oferim al nostre personal indicadors clars —mitjançant un manual de qualitat en línia— amb consells, informació i assessorament perquè puguin entendre la funció que han de complir en l'assegurament de la qualitat.

Un repte que afrontem és que l'entorn polític extern canvia constantment pel que fa al que s'espera de les universitats: sembla que les expectatives augmenten més ràpidament que els recursos disponibles!

Un segon repte el constitueix assegurar-se que tot el personal —sobretot en l'àmbit dels programes— entengui la política i els procediments i estigui disposat a treballar-hi en consonància. Per aconseguir-ho, és important disposar d'un bon mètode de consultes, d'activitats de formació per al personal quan sigui necessari i d'avaluacions periòdiques per valorar fins a quin punt ha estat eficaç la implantació d'una política.

Estàndard 2: Procediments formals per a l'aprovació, el control i l'avaluació periòdica de programes
Des de fa alguns anys disposem d'un procés d'aprovació dels cursos que permet que les facultats dissenyin programes que després aproven les comissions centrals de validació. També tenim un procés de revisió de la qualitat anual que s'inicia al nivell bàsic de mòduls/cursos i va pujant fins als nivells més elevats de la universitat. Parteix d'una àmplia base de proves i condueix a plans d'acció dels quals es fa un seguiment durant tot l'any. El nostre procés d'avaluació periòdica analitza cada cinc o sis anys tots els grups de matèries de la universitat i se centra a millorar-les, és a dir, analitza com es poden millorar l'avaluació de l'aprenentatge i l'ensenyament i l'experiència dels estudiants.

Promoure una autèntica implicació dels estudiants en aquests processos constitueix un altre repte. Tenim un interès especial a aconseguir que els estudiants participin en les comissions dels programes per saber què pensen de la seva experiència d'aprenentatge, de manera que puguem actuar en àmbits que necessitin millores.

Un altre repte consisteix a aconseguir que els nostres processos de qualitat siguin ràpids i responguin eficaçment a les necessitats de les facultats que treballen en mercats molt competitius i dinàmics, alhora que dediquem el temps suficient a garantir que els nostres programes estiguin ben dissenyats en termes de qualitat.

Estàndard 3: l'alumnat ha de ser avaluat d'acord amb criteris, regles i procediments publicats i aplicats amb coherència
Fa alguns anys que a la Sheffield Hallam University disposem de regles estàndards d'avaluació que s'apliquen a tots els estudiants de la universitat, amb la qual cosa es fomenta una avaluació coherent i equitativa.

L'avaluació continua sent un àmbit dinàmic i problemàtic a totes les universitats del Regne Unit. És problemàtic perquè implica normatives i pràctiques acadèmiques, com també els processos i sistemes administratius en què es basa. Així mateix, és fonamental que mostrem la nostra gestió de l'avaluació als estudiants, els ocupadors i les agències de qualitat perquè puguin confiar en els nostres estàndards. Al Regne Unit bona part de l'avaluació depèn dels examinadors externs. Així doncs, és important que demostrem que els nostres examinadors externs són independents, tenen la formació adequada i reben el suport necessari, i que tenim en compte els informes que escriuen, sobretot quan destaquen aspectes que s'han de millorar.

Estàndard 4: garantir que l'equip de professors està qualificat i és competent a la seva feina
A la Sheffield Hallam University estem elaborant un marc de desenvolupament global que anima, assessora i forma el personal en les seves funcions d'ensenyament, recerca i administració. Al nostre Institut d'Ensenyament i Aprenentatge hi ha un grup de suport per al personal acadèmic de les facultats.

Un repte que afrontem constantment consisteix a assegurar que premiem les bones pràctiques d'ensenyament (per exemple, amb un ascens) i al mateix temps identifiquem i millorem les que són insuficients (per exemple, mitjançant un suport i una formació específics per al personal).

Estàndard 5: garantir que els recursos disponibles de suport a l'alumnat són adequats i s'ajusten a cada programa
A la Sheffield Hallam University ho garantim comprovant l'adequació dels recursos d'aprenentatge quan aprovem el curs per primera vegada i després cada any com a part del procés de seguiment de l'èxit del curs. Disposem d'un marc de suport als estudiants —accessible a través de la nostra pàgina web— que els ofereix un menú de serveis de suport perquè coneguin l'ajuda de què disposen i un mapa de proveïdors de serveis perquè sàpiguen a on acudir.

Un dels reptes principals que afrontem radica en el fet que hem de proporcionar els recursos adequats per respondre a un gran nombre d'estudiants amb diferents orígens i necessitats. Així mateix, encara que és important disposar d'un bon servei de suport centralitzat per als estudiants, s'ha de complementar amb un equip de tutors accessibles i comprensius que els ajudin a les facultats.

Estàndard 6: recopilar, analitzar i utilitzar la informació rellevant per a la gestió eficaç dels programes d'estudi
A la Sheffield Hallam University hem fet una gran inversió en la nostra capacitat de gestió de la informació per assegurar la qualitat. Això inclou un sistema col·lectiu de gestió dels estudiants i el personal central que sustenta el sistema.

Hem descobert que en els sistemes d'informació col·lectius és difícil trobar un equilibri entre dos tipus de necessitats: d'una banda, els requisits externs (per exemple, informar el govern sobre el nombre d'estudiants que es matriculen a la nostra universitat anualment, xifra que determina el finançament que rebem); i, de l'altra, les necessitats internes (per exemple, proporcionar al personal que treballa en els programes accés a dades exactes, oportunes i adequades perquè puguin gestionar-los i revisar-los).

Estàndard 7: publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva sobre els programes i les titulacions
La Sheffield Hallam University compleix amb tots els requisits externs d'informació pública que són aplicables al Regne Unit, cosa que es comprova durant les auditories de la QAA. El repte consisteix a garantir que aquesta informació es fa servir correctament perquè les persones externes a les universitats entenguin com funcionen i, en particular, com se n'assegura la qualitat.


Per desenvolupar sistemes d'assegurament de la qualitat eficaços, cal conèixer els requisits externs i fer una planificació minuciosa que impliqui totes les parts interessades. Mantenir uns sistemes eficaços és un repte constant, sobretot en un moment de gran pressió financera sobre les universitats i d'expectatives creixents respecte als resultats que poden generar.

Aquest article s'ha escrit a partir de la xerrada que vaig fer en un taller d'assegurament de la qualitat organitzat per AQU Catalunya l'1 de juliol de 2009 a Barcelona

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008