43

Juliol 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
02.06.2009

AQU Catalunya publica la Memňria d'activitats 2008

Amb aquest document l'Agència ret comptes a la societat de les activitats realitzades durant l'any 2008. Entre altres continguts, destaquen l'ingrés d'AQU Catalunya al Registre Europeu d'Assegurament de la Qualitat (EQAR) després d'una avaluació externa internacional que n'ha reconegut el compliment dels estàndards europeus i l'elaboració del Pla estratègic d'AQU Catalunya 2009-2012, on s'han definit vuit eixos estratègics (direcció i organització, avaluació del professorat, avaluació d'institucions i titulacions, anàlisi del sistema universitari, comunicació, persones, relacions externes i estudiants), especificant per a cadascun d'ells els objectius estratègics i operatius.

PDF Memòria d'activitats d'AQU Catalunya 2008

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008