44

Setembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Programa AUDIT: reflexions sobre els resultats de la convocatòria 2007

Esther Huertas Hidalgo (Gestora de projectes) - Miquel Vidal Espinar (Consultor en matèria d'avaluació institucional)

L'assegurament de la qualitat de la formació universitària és un repte que les universitats catalanes estan assumint amb compromís i responsabilitat. Per superar aquest desafiament, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.

El programa AUDIT, que ha estat desplegat conjuntament per ANECA, ACSUG i AQU Catalunya, té com a objectiu, en una primera fase, orientar el disseny dels SGIQ de la formació universitària, integrant totes les activitats relacionades amb l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments. En una fase posterior, el programa vetllarà perquè els centres implementin els SGIQ avaluats positivament. Finalment, les agències certificaran els SGIQ uns quants anys després de la seva implementació, de manera que hagin permès la recollida d'un nombre suficient de dades, indicadors i evidències associats als programes formatius dins de l'abast del SGIQ.

El programa AUDIT s'estructura en un conjunt de directrius que principalment respon als estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat de l'ENQA, dóna resposta al Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i està vinculat al programa VERIFICA (punt 9 de l'annex 1). En concret, les directrius del programa AUDIT són les següents:

  • Política i objectius de qualitat.
  • Garantia de la qualitat dels programes formatius.
  • Orientació dels ensenyaments als estudiants.
  • Garantia i millora de la qualitat del personal acadèmic i de suport a la docència.
  • Gestió i millora dels recursos materials i els serveis i de la qualitat del personal d'administració i serveis.
  • Anàlisi i utilització dels resultats.
  • Publicació d'informació sobre les titulacions.

L'avaluació dels dissenys dels SGIQ té com a principal objectiu valorar com els sistemes de qualitat inclouen un desenvolupament correcte de les directrius esmentades anteriorment. D'altra banda, els criteris generals d'avaluació tenen en compte el suport dels òrgans de govern de la universitat al SGIQ i l'eEspecíficació dels responsables de la seva implementació, del seu manteniment i de la seva millora contínua.

Un cop tancada la primera convocatòria del programa AUDIT (convocatòria 2007), es considera un bon moment per fer-ne el primer balanç. La primera convocatòria va tenir lloc a finals de l'any 2007 i va preveure dues etapes, la d'enviament i la de posterior avaluació de la documentació associada al SGIQ. En aquesta convocatòria hi va haver una participació representativa d'universitats públiques i privades del sistema universitari català, en concret 8 universitats van presentar SGIQ per a un total de 20 centres. La taula 1 mostra la llista de les universitats catalanes adherides al programa AUDIT, com també els centres participants.

Taula 1. Universitats, centres i tipus de model de SGIQ dissenyat corresponents a la convocatòria 2007 del programa AUDIT

Universitats Centres Model SGIQ
Universitat de Barcelona Facultat de Química General
Facultat de Psicologia General
Facultat de Biblioteconomia i Documentació General
Universitat Ramon Llull ESADE i Facultat de Dret Específic
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna Específic
Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna Específic
Escola Universitària d'Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició Blanquerna Específic
Universitat Internacional de Catalunya Facultat de Ciències Econòmiques i Socials General
Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Veterinària General
Facultat de Filosofia i Lletres General
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria General
Universitat Politècnica de Catalunya Facultat de Matemàtiques i Estadística Específic
Facultat d'Informàtica de Barcelona Específic
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès Específic
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports Específic
Escola Politècnica Superior de Castelldefels Específic
Universitat Rovira i Virgili Facultat de Química General
Escola Universitària de Turisme i Oci General
Universitat Oberta de Catalunya Estudis de Dret i Ciència Política General
Universitat de Vic Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació General

Inicialment, a la convocatòria 2007 l'abast del SGIQ es va establir en l'àmbit de centre, no pas d'universitat. Els models de SGIQ presentats per les universitats catalanes van mostrar dues tendències pel que fa al disseny: models generals d'universitat i models específics de centre (vegeu la taula 1). Majoritàriament, les universitats catalanes van optar per models de SGIQ generals d'universitat (6 universitats), és a dir, el SGIQ avaluat va ser idèntic per a tots els centres que van participar en la convocatòria. Segurament, aquestes universitats haurien pogut presentar un sol SGIQ, amb un abast corresponent a tots els seus centres. D'altra banda, només 2 universitats van presentar models específics de centre en què, malgrat l'existència d'alguns aspectes transversals i comuns a tota la universitat, cada centre adopta un SGIQ diferent d'altres SGIQ de la mateixa universitat. Les diferents característiques de la universitat justifiquen optar per un model de SGIQ general d'universitat o específic de centre. Entre altres elements, destaquen la política i els objectius de qualitat de la universitat, l'estructura organitzativa, la dimensió de la institució, la trajectòria i el perfil de l'estudiant.

A més, la convocatòria 2007 del programa AUDIT va evidenciar la gran diversitat en el disseny dels SGIQ elaborats per les universitats catalanes. Aquest fet s'ha de valorar molt positivament, ja que confirma la implicació activa de les universitats catalanes en aquest projecte i mostra que el procés de reflexió dut a terme durant el disseny dels SGIQ ha estat acurat i respon molt representativament a la realitat de la universitat/centre.

Dels 20 SGIQ presentats a la convocatòria 2007, 16 van obtenir una avaluació positiva del disseny, bé a la primera etapa de l'avaluació, bé després d'incloure les modificacions suggerides per les comissions d'avaluació. Els resultats de l'etapa prèvia d'avaluació van indicar cert desequilibri en el desenvolupament de les directrius que configuren el SGIQ, tal com es resumeix a la taula 2.

Taula 2. Resultats del procés d'avaluació en la fase prèvia d'avaluació  

Directriu 

Satisfactori  Suficient  Insuficient  Absència d'informació
Política i objectius de qualitat  3 9 3 0
Qualitat dels programes formatius  1 7 7 0
Accions que afavoreixen l'aprenentatge 1 4 10 0
Qualitat del personal acadèmic i de suport a la docència  0 7 8 0
Recursos materials i serveis  0 12 2 1
Personal d'administració i serveis 0 10 4 1
Anàlisi i utilització dels resultats 0 5 10 0
Publicació d'informació sobre les titulacions 1 9 5 0

Algunes directrius van mostrar majoritàriament un grau d'elaboració suficient o satisfactori, com ara les directrius relacionades amb la gestió dels recursos materials i serveis, la gestió del personal d'administració i serveis, i la publicació d'informació. Altres directrius van necessitar un desenvolupament més profund que el mostrat en la documentació enviada, com va ser el cas de les directrius associades amb les accions per afavorir l'aprenentatge dels estudiants o l'anàlisi i la utilització dels resultats. Amb tot, un cop introduïdes les modificacions i millores recomanades per les comissions d'avaluació, la totalitat de les directrius va rebre una avaluació majoritàriament suficient, tal com mostra la taula 3.

Taula 3. Resultats del procés d'avaluació en la fase final d'avaluació (després de la fase de modificacions de la documentació presentada)

Directriu 

Satisfactori  Suficient  Insuficient  Absència d'informació
Política i objectius de qualitat  5 8 2 0
Qualitat dels programes formatius  2 12 1 0
Accions que afavoreixen l'aprenentatge 2 11 2 0
Qualitat del personal acadèmic i de suport a la docència  1 12 2 0
Recursos materials i serveis  0 14 1 0
Personal d'administració i serveis 0 13 2 0
Anàlisi i utilització dels resultats 1 13 1 0
Publicació d'informació sobre les titulacions 1 12 2 0

El programa AUDIT ha servit de reflexió a les universitats per tal de trobar una equivalència entre els processos ja desenvolupats i les directrius clau per assegurar la qualitat de la formació universitària, en el marc del pla estratègic de la mateixa universitat. En alguns casos, la correspondència entre els processos i les directrius ha estat directa i inequívoca. En altres, la universitat ha hagut d'ordenar el seu mapa de processos per tal de confirmar que aquest donava resposta a tots els elements inclosos en les directrius del programa AUDIT.

D'acord amb els suggeriments dels actors implicats (universitats, avaluadors i agències) i a partir de les enquestes de satisfacció i del diàleg actiu amb AQU Catalunya, s'han introduït certs canvis en la documentació que serveix de suport al procés d'avaluació prèviament a l'inici de la nova convocatòria, cosa que ha suposat ajustos en els criteris i en el protocol d'avaluació. A més, AQU Catalunya ha desenvolupat una extranet que ha de servir com a plataforma informàtica per a tot el procés, i s'ha modificat la composició de les comissions d'avaluació per tal de donar entrada a la participació d'estudiants.

La resposta positiva de les universitats a la nova convocatòria (2009) ha suposat la consolidació del programa AUDIT en el nostre sistema universitari. A l'actual convocatòria es presenten SGIQ de 6 universitats, i així 10 de les 12 universitats que configuren el sistema universitari català hauran participat en el total de les dues convocatòries. A més, la nova convocatòria preveu la possibilitat d'exportar els resultats positius de les avaluacions dels SGIQ dels centres d'una universitat a altres centres de la mateixa universitat que mostrin el compromís d'acceptar el SGIQ ja avaluat positivament. Aquesta opció respon a la realitat d'aquelles universitats que han optat per desenvolupar un model general de SGIQ per a tots els seus centres, i que fins al moment només havien estat autoritzades a presentar-se amb un nombre limitat de centres.

Finalment, cal indicar que AQU Catalunya vol mostrar la seva satisfacció davant la gran implicació i participació de les universitats catalanes en el programa AUDIT. S'espera que aquesta tendència es mantingui al llarg de la nova convocatòria. Una vegada dissenyats i avaluats els SGIQ, el veritable desafiament al qual s'enfronta el nostre sistema universitari és que la implementació del SGIQ suposi facilitar i agilitar el seguiment de les titulacions i assegurar la millora contínua de la formació universitària.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008