44

Setembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
30.07.2009

Noves convocatòries d'acreditació de recerca i recerca avançada

S'han publicat al DOGC les resolucions que recullen els acords de la Comissió d'Avaluació de la Recerca per a l'establiment del procediment i els terminis de les pròximes convocatòries per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada. S'obriran del 15 al 30 d'octubre de 2009, i del 15 al 30 d'abril de 2010. Els interessats poden consultar al web d'AQU Catalunya la documentació que cal presentar-hi.

A partir de la convocatòria del mes d'octubre, en cas de denegació de l'acreditació, per presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca o de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat.

PDF Resolució IUE/2144/2009, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

PDF Resolució IUE/2145/2009, de 21 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008