45

Novembre 2009

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

Resultats de la inscripció al taller L'Avaluació de la Recerca en Humanitats i Cičncies Socials

Maria Giné Soca - Cap de la Unitat de Planificació i Comunicació

En menys de quatre dies, 250 persones s'han inscrit al taller L'Avaluació de la Recerca en Humanitats i Ciències Socials, que es durà a terme els dies 28 i 29 de gener de 2010 a la Universitat de Barcelona.

La immediata i alta resposta en la inscripció reforça la conveniència de reflexionar sobre algunes qüestions que s'hi plantejaran, com ara les següents:

 1. Quins són els principals problemes en l'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials? 
  1.1. El diferent paper dels llibres o articles en Humanitats i Ciències Socials
  1.2. Diferència entre les àrees de coneixement que s'ocupen de temàtiques universals i les àrees amb objecte d'estudi delimitat territorialment.
 2. Qualitat d'una investigació versus qualitat de la difusió. Quins han de ser els criteris de qualitat en la recerca en Humanitats i Ciències Socials (per grups específics)?
 3. Criteris per determinar la ubicació d'una publicació en una llista de referències. Quins dels criteris detectats en el punt anterior són pertinents?
 4. Avaluació per mitjà de referents versus avaluació directa de les contribucions. És possible la seva complementarietat?
 5. Intensitat de la recerca (volum de publicacions) i figures d'acreditació. Diferents figures d'acreditació requereixen diferents volums i qualitat de la difusió?
 6. El paper dels grups de recerca en la producció i avaluació científica.
 7. Potencial del grup investigador, context d'oportunitats i producció científica.
 8. Recerca i transferència de coneixement en Humanitats i Ciències Socials. Problemàtiques i potencialitats.

La ràpida cobertura de totes les places ha provocat que algunes persones interessades no hagin pogut inscriure-s'hi. Des d'AQU Catalunya, i amb la voluntat d'escoltar totes les veus, s'està activant una aplicació per gestionar un fòrum web amb el qual també es podran compartir les idees i els treballs que es duguin a terme, més enllà de la trobada.


Perfil de les persones inscrites

A continuació es detalla el perfil de les persones que s'han inscrit per mitjà del web d'AQU Catalunya.

Procedència

De les 250 persones inscrites, la majoria pertanyen a la Universitat de Barcelona, seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili. En l'apartat "Altres", hi figuren totes les persones que o bé no han emplenat l'apartat d'institució o bé són membres d'agències d'avaluació o ponents del taller.

Taula 1: Persones inscrites per universitat

Universitat Total Percentatge
UB 85 34%
UAB 55 22%
UPC 2 1%
UPF 9 4%
UdG 9 4%
UdL 6 2%
URV 26 10%
UOC 8 3%
URL 7 3%
UVic 5 2%
UIC 8 3%
UAO 4 2%
Altres 26 10%


Àmbits disciplinaris

Si agrupem les àrees de coneixement en àmbits disciplinaris, veiem que majoritàriament les persones inscrites pertanyen als àmbits d'Educació, de Filologia i, amb una mica menys de presència, de Comunicació i Documentació. En l'apartat "Cap àmbit assenyalat", hi figuren les persones que no han escollit cap àrea disciplinària.

Taula 2: Persones inscrites per àmbit disciplinari

Àmbit disciplinari Total Percentatge
Ciències Polítiques i Sociologia 13 5%
Comunicació i Documentació 24 10%
Dret 15 6%
Economia i Empresa 11 4%
Educació 62 25%
Filologia 51 20%
Filosofia 6 2%
Geografia 5 2%
Història i Art 21 8%
Psicologia 10 4%
Cap àmbit assenyalat 32 13%


Categoria laboral

Més d'una tercera part dels inscrits pertanyen a la categoria de titular o agregat d'universitat, seguits de la categoria de lector.

Taula 3: Persones inscrites per categoria laboral

Categoria laboral Total Percentatge
Catedràtic 20 8%
Titular 105 42%
Associat 16 6%
Lector 40 16%
Col·laborador 16 6%
Investigador 6 2%
Ajudant 10 4%
Altres 27 11%
Buida 10 4%


Grups de treball i contribucions

A partir del perfil de les persones inscrites, es constitueixen set grups de discussió:

  • Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia
  • Grup 2: Filologies i Traducció i Interpretació
  • Grup 3: Educació
  • Grup 4: Economia i Empresa, Ciències Polítiques i Sociologia
  • Grup 5: Psicologia
  • Grup 6: Dret
  • Grup 7: Comunicació i Biblioteconomia i Documentació

Per veure les àrees de coneixement que s'engloben dins de cada grup, cliqueu aquí.

Els debats que s'abordaran dins de cada grup són els esmentats anteriorment. En cap cas, doncs, no es qüestionarà la necessària existència de l'avaluació ni se centraran els debats a fer memorials de greuges.

Les persones inscrites al taller poden fer-nos arribar les seves reflexions i opinions a l'adreça electrònica següent: comunicacio@aqucatalunya.org. La informació recollida serà inclosa com a material addicional del taller. Tota la documentació es posarà a l'abast de tothom a través del web d'AQU Catalunya. Els requisits per presentar les contribucions són els següents:

 • Estar inscrit al taller. 
 • Signar la contribució (nom i cognoms, departament i universitat) i que aquesta no excedeixi els dos folis. 
 • Que el tema de la contribució estigui relacionat amb l'objecte del taller, que en cap cas no qüestiona la necessària existència de l'avaluació ni tampoc es vol centrar en un memorial de greuges..

Les persones que presentin contribucions, i que compleixin aquests requisits, tindran cinc minuts per exposar les seves aportacions durant els treballs en grup.

Els participants del taller podran presentar les seves contribucions fins al dia 30 de novembre de 2009.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008