45

Novembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
29.09.2009

Javier Bará deixa els càrrecs de director i de president de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya

El director d'AQU Catalunya, Javier Bará, per motius personals, ha renunciat als seus càrrecs de director de l'agència i de president de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya, després de més de tres anys al capdavant.

Durant el seu mandat, i després d'haver superat una avaluació externa per un comitè internacional, AQU Catalunya ha estat confirmada com a membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i ha estat una de les tres primeres agències europees incloses en el Registre Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat en Educació Superior (EQAR).

També destaca el lideratge de Bará en el marc de la creació i de l'impuls de la xarxa d'agències espanyoles (REACU) i l'estreta col·laboració que en tot moment s'ha mantingut amb les universitats catalanes i el Comissionat per a Universitats i Recerca.

D'acord amb els Estatuts d'AQU Catalunya, el director o directora és designat per la persona titular del departament competent en matèria d'universitats escoltat el Consell de Direcció, a proposta del president o presidenta de l'Agència, per un període de quatre anys, prorrogable per dues vegades.

El president d'AQU Catalunya, Joaquim Prats, ha iniciat el tràmits per a la nova designació i agraeix la tasca realitzada per Bará durant el temps que ha ocupat el càrrec.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008