45

Novembre 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
13.10.2009

S'obre la segona convocatòria de 2009 d'acreditació de la recerca i recerca avançada per a professorat agregat i catedràtic

Amb la publicació al DOGC de la Resolució IUE/2144/2009, de 21 de juliol, i de la Resolució IUE/2145/2009, de 21 juliol, es dóna publicitat a l'acord relatiu al procediment per a l'emissió de les acreditacions de recerca i recerca avançada del professorat agregat i catedràtic, respectivament.

El termini per sol·licitar l'emissió de l'acreditació de recerca o de recerca avançada s'obre el 15 d'octubre i finalitza el dia 30 del mateix mes. El procediment de presentació de sol·licituds està disponible al web d'AQU Catalunya.

La resolució de l'acreditació de recerca o de recerca avançada es notificarà a l'interessat en el termini màxim de sis mesos des de l'obertura de les convocatòries.

En aquesta convocatòria, per primer cop, en cas de denegació de l'acreditació de la recerca o de la recerca avançada, per presentar una nova sol·licitud haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008