47

Març 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
08.01.2010

Resultats de la convocatòria de 2009 d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI funcionari

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes en el marc de les retribucions addicionals per mèrits de recerca. L'avaluació s'ha fet per a períodes finalitzats, com a màxim, el 31 de desembre de 2008. S'han rebut 557 sol·licituds, de les quals s'ha resolt favorablement el 96%:  

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 62 8 51 3 94
Ciències Socials 113 4 101 8 93
Ciències 95 6 88 1 99
Ciències de la Vida 49 0 49 0 100
Ciències Mèdiques 96 11 79 6 93
Enginyeria i Arquitectura 142 15 127 0 100
TOTAL 557 44 495 18 96

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

Mitjançant l'Edicte de 24 de desembre de 2009, de notificació dels acords d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes, es notifica a les persones que s'han presentat a aquesta convocatòria, que les comissions per a l'acreditació de recerca han resolt les sol·licituds. La notificació mitjançant aquest edicte també va dirigida a les persones respecte a les quals, un cop intentada la notificació individual, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Per tal que puguin tenir coneixement del contingut dels acords de les comissions esmentades, poden comparèixer a la seu de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008