48

Maig 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Mites i realitats de la inserció laboral dels graduats universitaris

AQU Catalunya

L'any 2001 AQU Catalunya i les set universitats públiques catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili) van realitzar la primera enquesta conjunta d'inserció laboral als graduats i graduades universitaris. Aquest projecte, que per primer cop es feia de manera global, va implicar l'harmonització dels estudis d'inserció laboral que tradicionalment es duien a terme.

Atesa la importància de les dades que va proporcionar la primera enquesta, es va decidir de fer-ne una cada tres anys (2005 i 2008), per tal de generar històrics que permetessin analitzar l'evolució i la tendència de la inserció laboral de les persones universitàries. En la darrera edició de l'enquesta s'hi van afegir la Universitat de Vic i la Universitat Oberta de Catalunya. Els consells socials de les universitats catalanes han tingut un paper rellevant en el finançament de les enquestes.

Amb més de 35.000 registres, Catalunya disposa d'una de les bases de dades més grans de tot Europa, que té un interès enorme per a la societat catalana.

Els resultats principals que es desprenen de l'enquesta 2008 són:

  • La universitat no és una fàbrica d'aturats: 9 de cada 10 graduats universitaris treballen en el moment de realitzar l'enquesta.
  • La inserció laboral és ràpida: 7 de cada 10 graduats troben feina abans de tres mesos, i 9 de cada 10 abans de l'any.
  • L'adequació és bona: 8 de cada 10 graduats accedeixen a feines qualificades.
  • La capacitat per solucionar problemes, el treball en equip i la presa de decisions són les competències més valorades.
  • Repetirien la carrera 7 de cada 10 graduats.

Els darrers estudis que s'han realitzat

A partir dels resultats de les enquestes, AQU Catalunya ha impulsat l'elaboració d'estudis que aprofundeixen en la seva anàlisi. El coneixement generat en aquests deu anys comença a ser notable per tal de trencar alguns mites socialment establerts. Dos dels darrers estudis que s'han presentat són:

PDF Les universitats catalanes, factor d'equitat i de mobilitat professional. Una anàlisi sobre les relacions entre l'estatus familiar, el bagatge acadèmic i la inserció professional l'any 2008 dels titulats l'any 2004 a les universitats catalanes, de Jordi Planas i Sandra Fachelli, Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET), Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

Els resultats d'aquest estudi permeten concloure que les universitats catalanes juguen un paper d'ascensor social, ben al contrari de la creença que les universitats reprodueixen les diferències derivades de l'origen social dels joves.

Les principals aportacions d'aquesta investigació són que 6 de cada 10 graduats universitaris són dones, que 7 de cada 10 graduats són fills de persones sense estudis universitaris, i que els fills de pares universitaris tenen més del doble de possibilitats d'anar a la universitat.

En relació amb la mobilitat social, quan es compara l'ocupació dels pares amb la dels fills, tan sols tres anys després d'haver-se incorporat al món laboral es detecta que el 50% dels fills ocupen posicions superiors a les dels seus pares. Pel que fa a l'equitat, l'estudi conclou que l'origen familiar no afecta el rendiment acadèmic dels graduats i té una baixa influència en la qualitat de la seva ocupació.

Gràfic 1. Tasques dels graduats en relació amb les dels seus pares

You need to upgrade your Flash Player

Finalment, es constata que la meitat dels graduats de les universitats no metropolitanes, o territorials, provenen de llars amb estudis primaris o incomplets. Aquestes universitats han complert la seva funció social de democratitzar els estudis universitaris.

Conclusions principals de l'estudi PDF

PDF Adequació de la formació universitària al mercat de treball. Anàlisi de tres cohorts de graduats a Catalunya, Enric Corominas, Carme Saurina i Esperança Villar, Universitat de Girona

L'estudi destaca que l'adequació de la formació universitària a la feina que desenvolupen els graduats ha anat millorant des del 1998 fins al 2004. Si el 1998 els graduats que treballaven del que havien estudiat eren solament 6 de cada 10, l'any 2004 aquesta xifra s'elevava a gairebé 9 de cada 10. Una de les explicacions d'aquesta dada és que els graduats universitaris de l'any 2004 es van incorporar al món laboral en un moment àlgid del cicle econòmic.

Gràfic 2. Adequació de la formació dels graduats a la feina que desenvolupen

You need to upgrade your Flash Player

Aquest estudi també indica que 7 de cada 10 graduats continuen estudiant després de finalitzar els estudis i que 1 de cada 10 llicenciats o enginyers fa el doctorat.

Finalment, i aplicant l'índex de qualitat ocupacional, l'estudi conclou que la titulació cursada és la variable que condiciona la qualitat de l'ocupació, i que els graduats que han continuat la formació universitària tenen una ocupació millor respecte dels qui no ho han fet.

Conclusions principals de l'estudi PDF

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008