48

Maig 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
29.04.2010

Resultats de l'enquesta de valoració de la Jornada Formació Universitŕria i Treball

4.1 sobre 5 és la valoració global mitjana de la jornada d'AQU Catalunya Formació Universitària i Treball, que va tenir lloc el 23 de març a la UAB, i on es van presentar els resultats dels darrers estudis sobre la inserció laboral dels graduats universitaris catalans.

Amb l'objectiu de conèixer el grau de satisfacció dels participants a la jornada, AQU va preparar un qüestionari sobre diferents aspectes. A la taula següent es recullen aquests aspectes així com el percentatge de valoració positiva que han rebut dels assistents:

Aspectes % de valoració positiva*
Formulari d'inscripció on line 90%
Informació prèvia a la Jornada 87%
Accés a la documentació disponible a través del web 80%
Estructura horària de la jornada 83%
Coordinació i puntualitat de les sessions 90%
Qualitat de les instal·lacions 93%
Tracte rebut per part de l'organització 100%

L'enquesta de valoració ha comptat amb un percentatge de resposta del 43% dels assistents a la jornada.
*Agregat dels valors 4 i 5 en una escala d'1, poc satisfactori, a 5, molt satisfactori.

D'acord amb el sistema de gestió de la qualitat dAQU Catalunya (certificat en la norma ISO 9001:2008), l'Agència utilitza les enquestes de satisfacció per recollir i analitzar el desenvolupament de les jornades i l'opinió dels usuaris, i per introduir en els processos d'organització les millores que se'n derivin.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008