48

Maig 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te
15.04.2010

AQU Catalunya crea la Comissió d'Estudiants

Seguint els principis de l'Espai europeu d'educació superior, que reconeix els estudiants com a membres de ple dret de la comunitat universitària i preveu la seva participació en l'organització i els continguts educatius de les universitats i en les activitats d'altres institucions d'educació superior, AQU Catalunya ha creat la Comissió d'Estudiants.

Formada per estudiants del sistema universitari català, aquesta comissió treballarà per ampliar i sistematitzar la participació dels estudiants en les activitats d'avaluació d'AQU Catalunya. Les seves funcions són les següents:

  • Assessorar sobre la implantació dels projectes d'AQU Catalunya que tenen un impacte més directe sobre el col·lectiu estudiant.
  • Assessorar sobre les accions de difusió de la informació dirigida al col·lectiu estudiant i publicació de resultats dels projectes d'avaluació, amb especial atenció a la informació publicada al web d'AQU Catalunya.
  • Facilitar elements que promoguin l'adequada definició, per part d'AQU Catalunya, de criteris i mètodes adreçats a la garantia i millora de la qualitat de l'ensenyament superior.
  • Participar en la implantació dels cursos sobre assegurament de la qualitat dirigits a estudiants.
  • Participar en jornades i cursos, de caràcter nacional i/o internacional, sobre implicació d'estudiants en la garantia de la qualitat de l'ensenyament superior.
  • Establir vincles de cooperació i col·laboració amb associacions i organismes europeus de representació estudiantil.
  • Participar en estudis sobre aspectes relacionats amb la implicació d'estudiants en activitats de representació i d'assegurament de la qualitat, així com documents sobre bones pràctiques detectades a nivell internacional.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008