49

Juliol 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

El valor estratčgic de la generació de coneixement

Joaquim Prats Cuevas - President d'AQU Catalunya

Un dels eixos estratègics d'AQU Catalunya és la generació de coneixement. L'Agència té la missió d'avançar-se als nous escenaris que s'estan plantejant i d'assumir un paper dinamitzador en tot allò adreçat a la millora del sistema universitari català. En definitiva, l'Agència també ha de facilitar informació rellevant sobre el funcionament del sistema universitari, per contribuir a l'assoliment de la visió estratègica de les universitats.

Parlar de qualitat sense mesurar variables no té sentit. Si no coneixem el que tenim i no disposem de referents, difícilment sabrem cap on hem d'anar i, encara menys, com podem millorar-ho.

El butlletí que esteu llegint recull els resultats de cinc estudis: dos sobre l'anàlisi de la inserció laboral dels graduats universitaris i tres sobre la qualitat del sistema universitari.

AQU Catalunya és pionera en l'àmbit europeu en els estudis d'inserció laboral. Amb més de 35.000 registres, Catalunya disposa d'una de les bases de dades més completa i representativa d'Europa sobre la transició al mercat laboral dels seus graduats universitaris. Després de tres enquestes d'inserció laboral —realitzades els anys 2001, 2005 i 2008— i més d'una desena d'investigacions dutes a terme per diferents grups de les universitats catalanes, el cos del coneixement generat comença a ser considerable.

Dos dels estudis que es recullen en aquest butlletí aprofundeixen en quina és la inserció dels graduats en Humanitats al cap de sis anys d'haver-se graduat i en la qualitat de la inserció laboral de les dones al cap de tres anys d'haver-se graduat, aquest darrer elaborat amb el cofinançament de l'Institut Català de les Dones. Els resultats de tots dos aporten informació rellevant sobre la inserció laboral d'aquests col·lectius i ajuden a desmitificar idees preconcebudes.

D'altra banda, cada cop més augmenta l'interès de les universitats i dels governs pel rendiment i, especialment, per l'abandonament dels estudis. El rendiment acadèmic de l'estudiantat es considera un indicador clau de la qualitat d'una institució. Sens dubte, la perspectiva de la qualitat com a eficàcia/eficiència econòmica ha provocat que l'atenció als èxits constitueixi un referent fonamental en l'avaluació moderna de la qualitat de l'ensenyament universitari.

La resta d'estudis que es recullen en aquest butlletí han estat elaborats, a partir d'una convocatòria d'ajuts competitiva d'AQU Catalunya (2007), per diferents equips de recerca: de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili. I analitzen, a partir de les dades disponibles, el fenomen de l'abandonament universitari a Catalunya, el rendiment acadèmic de l'estudiantat el primer any d'universitat, i el rendiment en el cas específic de Dret de la Universitat de Barcelona. Els resultats que se'n deriven han generat una informació sistematitzada, rigorosa i contextualitzada en el panorama internacional, que ha de facilitar a les autoritats competents la presa de decisions en aquests àmbits.

Malgrat que la conjuntura econòmica actual obliga a ser més cauts a l'hora de distribuir els recursos assignats, AQU Catalunya continuarà apostant per l'eix estratègic de generació de coneixement com a instrument generador de valor estratègic en el sistema universitari català.

Els esforços que l'Agència realitzarà en aquest àmbit el proper any es destinaran, principalment, a l'explotació i anàlisi de les dades de la IV enquesta d'inserció laboral a la població graduada universitària, de la II enquesta a la població doctorada, i de l'estudi de seguiment de la inserció laboral de les dones al cap de deu anys d'haver-se graduat.

És tasca d'AQU Catalunya posar a la disposició de les autoritats informació rigorosa i fiable, perquè puguin prendre decisions fonamentades en l'àmbit universitari, i també fer-ne la difusió oportuna per sensibilitzar la comunitat científica i acadèmica i la societat catalana. El saber compartit ens permet donar respostes més adequades als reptes que hem de superar.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008