49

Juliol 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

Sobre l'estudi El rendiment acadčmic de l'alumnat de primer curs de Dret de la Universitat de Barcelona

Max Turull Rubinat - Vicedegŕ d'Ordenació Acadčmica de la Facultat de Dret de la UB

Ha plogut força des que vam elaborar l'estudi El rendiment acadèmic de l'alumnat de primer curs de Dret de la Universitat de Barcelona. El treball, que va tenir ajudes de MQD, del PMID-UB i, sobretot, d'AQU Catalunya, es basava en dades acadèmiques dels estudiants de primer curs de Dret el 2007-2008. Es tractava, per tant, d'estudiants dels últims anys de "l'era llicenciatura", alhora que l'EEES i els nous graus ja es veien clarament a l'horitzó. Quan el treball s'ha publicat, els graus ja són una realitat (el curs 2009-2010 s'implantava el primer curs del grau en Dret a la UB i a la majoria d'universitats públiques catalanes) i les llicenciatures i diplomatures han entrat en extinció.

Creiem que això no treu valor a l'estudi, sinó al contrari: aviat estarem en disposició de comparar —i no és pas poc important— el comportament acadèmic en sentit ampli dels estudiants de primer curs de Dret a llicenciatures i a graus. D'altra banda, els estudiants de primer curs són estudiants que, en la seva immensa majoria, accedeixen per primera vegada al sistema universitari, i molts dels problemes que es troben són els mateixos ara que fa cinc anys, rebin el nom que rebin els títols que estudien.

El treball té algunes particularitats que ara volem remarcar. Per començar, que es tracta de diferents treballs en un de sol. Hi trobem dades descriptives i analítiques típiques sobre rendiment acadèmic (molt detallades per assignatures, grups, metodologia, etc.), però també hi trobem un "subestudi" sobre absentisme a classe, i encara un altre, més petit certament, sobre abandonament. Aquests dos últims van ser elaborats —i vet aquí el que també considerem rellevant— després d'entrevistar telefònicament tots els estudiants de primer curs, és a dir, més de 600 individus.

L'elaboració de la recerca es va veure facilitada perquè tenia un caràcter institucional, ja que era impulsada des del mateix govern de la Facultat de Dret. Això, evidentment, facilitava l'accés a les dades i la disposició de recursos materials i humans. En aquesta línia, també va ser clau el suport i l'assessorament d'AQU Catalunya, en la figura de Sebastián Rodríguez. Això últim va mitigar considerablement el principal problema que vam tenir per elaborar el treball: la manca d'un model metodològic que ens servís de guia. Després de revisar part de la bibliografia existent sobre el tema, no vam saber trobar altres estudis que pretenguessin abordar la qüestió com nosaltres ho volíem fer. I què volíem fer?

L'objectiu central de l'estudi no era constatar que hi ha un problema de rendiment acadèmic, ni tan sols es tractava només de quantificar-lo. Preteníem una primera aproximació a la complexitat de factors causals que incideixen en el rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs. L'estudi ha vinculat el rendiment acadèmic a un seguit de variables: metodologia docent, absentisme a classe, simultaneïtat d'estudis i activitat laboral, condicions i sistema d'accés a la universitat i, finalment, normatives de permanència a la universitat. Creiem que analitzar i valorar conjuntament aquest engranatge és una de les virtuts de l'estudi.

No obstant això, com dèiem, cal aprofundir amb nous estudis en la complexa problemàtica del rendiment acadèmic, però cal fer-ho d'una manera integral i amb visió de conjunt. Una determinació rigorosa de les diferents variables que incideixen en els resultats acadèmics dels estudiants és absolutament imprescindible per dissenyar i implantar polítiques acadèmiques que millorin la qualitat de la docència i, conseqüentment, el rendiment dels estudiants.

A la Facultat de Dret de la UB, l'estudi que ara presentem ens ha servit, com a mínim, per a dues coses. La primera, per impulsar, com ho estem fent, nous estudis en aquesta línia, però amb un disseny encara més acurat i madur. I sobretot ens ha servit —i esperem que també sigui així en altres facultats— per dissenyar una autèntica política academicodocent que contingui accions directament adreçades a resoldre els problemes d'índole i naturalesa molt diversa que incideixen en la millora del rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs. De fet, en la sisena edició del Congrés Internacional sobre Docència Universitària i Innovació (VI CIDUI), que va tenir lloc a Barcelona el passat mes de juny de 2010, ja hem avançat les línies principals d'aquesta nova política acadèmica a què fèiem referència.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008