50

Setembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

El Programa Experimental de Seguiment

Carme Edo Ros - Gestora de projectes d'AQU Catalunya

Segons el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, s'ha de fer un seguiment dels ensenyaments universitaris verificats i inscrits en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) fins que, transcorreguts sis anys, s'hagin de sotmetre a avaluació per obtenir o renovar la seva acreditació.

En aquest context, les universitats catalanes, conjuntament amb AQU Catalunya, han iniciat un programa pioner de col·laboració que té com a objectiu facilitar l'establiment d'un marc de referència propi sobre el seguiment de la qualitat dels ensenyaments oficials. El programa s'adreça a concretar, entre altres aspectes, els informes de seguiment, tant pel que fa a l'estructura com al contingut, i a facilitar el seguiment extern per part d'AQU Catalunya.

Les universitats participants han descrit el procés que duen a terme per fer el seguiment de les titulacions seleccionades, les seves propostes d'estructura i de contingut de l'informe de seguiment, i la relació entre el seguiment i els seus sistemes de gestió interna de la qualitat.

Per avaluar les propostes presentades per les universitats, s'ha creat una Comissió de Seguiment, que ha treballat prenent com a referent el document Instrument d'anàlisi per a l'elaboració d'informes de seguiment de graus i màsters d'AQU Catalunya i el document Recomendaciones para el seguimiento de los títulos oficiales de la REACU.

Fruit de l'anàlisi de les propostes, la Comissió de Seguiment ha emès informes d'avaluació per a cada universitat i ha elaborat el document Directrius i recomanacions per a l'informe de seguiment de les titulacions. El document analitza diferents aspectes: l'estat del procés d'implantació del seguiment, la informació pública sobre l'estudi i la valoració sobre el desplegament i funcionament de la titulació. Finalment, s'identifiquen un seguit de bones pràctiques detectades en les propostes que han fet les universitats.

S'han observat diferents graus d'implantació dels procediments proposats, tant pel que fa a la informació pública com a l'anàlisi valorativa dels ensenyaments. De manera generalitzada, la dimensió del seguiment en què s'ha produït un avenç més significatiu correspon a la informació pública sobre el desplegament operatiu de la titulació. En canvi, altres aspectes, com ara la informació pública sobre els indicadors, estan menys desenvolupats.

Pel que fa a l'anàlisi valorativa, es proposa a les universitats que s'estableixi com a reflexió, des d'una perspectiva acadèmica, sobre el funcionament de l'ensenyament a partir de la informació qualitativa i quantitativa derivada dels indicadors establerts.

Pel que fa a les bones pràctiques, algunes de les més destacades són les següents:

  • Existència de mecanismes de coordinació eficients entre els centres i la unitat tècnica de qualitat de la universitat i els vicerectorats corresponents.
  • Proposta d'indicadors propis addicionals, en funció de prioritats i plans estratègics, que complementen els indicadors bàsics definits.
  • Anàlisi de la satisfacció dels estudiants, entesa més enllà de la satisfacció amb una assignatura o un professor en concret i estesa al conjunt del programa formatiu, a la percepció global sobre el funcionament de la universitat, els serveis docents i d'atenció als estudiants, els programes de mobilitat...
  • Sistematització de l'anàlisi valorativa sobre el desenvolupament dels programes formatius per fer-la més àgil i comparable, tot determinant els aspectes en què es vol basar l'anàlisi valorativa i establint el seu nivell de rellevància en la valoració de la qualitat global del programa formatiu.

Aquestes directrius i recomanacions han orientat el procés de seguiment que es descriu en el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials, que vincula els quatre processos d'avaluació —verificació, seguiment, modificació i acreditació— que el marc legal fixa per a les titulacions oficials. Dins d'aquest marc, el seguiment de les titulacions es considera una peça clau que enllaça la resta de processos de manera natural i que ha de facilitar el camí envers l'acreditació de les titulacions.

Per concloure, es vol destacar la participació de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya en el Programa Experimental de Seguiment, que té com a objectiu analitzar la informació pública relacionada amb el desenvolupament operatiu de les titulacions participants. Aquesta comissió actua com a representant d'un dels principals agents implicats en el seguiment de les titulacions: l'estudiantat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008