50

Setembre 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials a Catalunya

Redacció - AQU Catalunya

Context: el pla Bolonya

L'any 1999 els ministres responsables de l'educació superior a Europa signen la Declaració de Bolonya, que estableix les bases per fer realitat l'any 2010 l'Espai europeu d'educació superior (EEES). Els països signants acorden:

 • Adoptar un sistema de títols fàcilment comprensible i comparable.
 • Adoptar un sistema basat en tres cicles: grau, màster i doctorat (aquests darrers agrupats, de vegades, en programes de postgrau).
 • Establir un sistema de crèdits comparable (ECTS) per promocionar una mobilitat més àmplia.
 • Promoure la mobilitat de l'estudiantat, el professorat i el personal d'administració.
 • Promoure la cooperació europea per tal de garantir la qualitat i desenvolupar criteris i metodologies comparables d'avaluació.

L'any 2007 es concreta l'aplicació del pla Bolonya a Espanya amb l'aprovació del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol. En aquest darrer es regula una nova estructuració dels ensenyaments i títols universitaris oficials per convergir amb els principis de l'EEES. Les principals novetats que aporta són les següents:

 • Nova forma d'elaborar els títols. Les universitats són les que creen i proposen, d'acord amb les regles establertes, els ensenyaments i títols que hagin d'impartir i expedir, sense cap subjecció a l'existència d'un catàleg previ establert pel Govern, com fins en aquell moment passava. El funcionament d'un títol segueix diferents etapes: verificació (o acreditació prèvia), autorització (per part del govern autonòmic), seguiment, modificació i acreditació.
 • Nova estructura de títols: grau, màster i doctorat. Els ensenyaments oficials s'estructuren en graus, màsters i doctorats:

Grau: la finalitat és l'obtenció d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional (240 crèdits).

Màster: la finalitat és l'adquisició d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé promoure la iniciació en tasques investigadores (60-120 crèdits).

Doctorat: la finalitat és la formació avançada en les tècniques de recerca, i inclourà l'elaboració i la presentació de la tesi doctoral corresponent, consistent en un treball original d'investigació (3-4 anys).

 

*European Credit Transfer System (ECTS): valora el temps invertit per l'estudiantat per adquirir les competències del programa d'estudis. Cada crèdit representa entre 25 i 30 hores d'aprenentatge. Inclou no solament l'assistència a l'aula, sinó també la dedicació a l'estudi, la realització de seminaris, la resolució d'exercicis, etc. Un curs de 60 crèdits ECTS comporta una feina total de 1.500 a 1.800 hores anuals, és a dir, entre 37,5 i 45 hores setmanals durant 40 setmanes.

 • Nou instrument de mesura: els crèdits ECTS*. S'adopten els crèdits ECTS com a unitat de mesura que reflecteix els resultats de l'aprenentatge i el volum de treball realitzat per l'estudiantat per aconseguir els objectius establerts en el pla d'estudis.

 • La qualitat del títol. Amb l'elaboració del nou títol, els responsables universitaris han d'especificar quin és el sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) que implantaran per assegurar-ne la qualitat. Aquest sistema es combinarà amb un de cíclic d'avaluació externa de la qualitat (realitzada per les agències de qualitat), que permetrà supervisar l'execució dels ensenyaments i informarà la societat sobre la seva qualitat.


Els antecedents per a l'elaboració del marc

El plantejament metodològic que AQU Catalunya formula en els seus processos d'avaluació pren com a referència els estàndards i les directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES, adoptats pels ministres d'Educació europeus en el Comunicat de Bergen (2005). Els estàndards indiquen, entre altres qüestions, que les institucions han de disposar d'una política i de procediments associats per assegurar la qualitat i el nivell dels seus programes i titulacions. També recullen que les institucions acadèmiques han de disposar de mecanismes formals per aprovar, avaluar i controlar periòdicament els seus programes i titulacions.

Els antecedents principals en què s'ha basat l'elaboració del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials són, per ordre cronològic, el Pla pilot d'adaptació de les titulacions a l'EEES (2004-2009), el Programa d'Avaluació de les Propostes de Programes Oficials de Postgrau (2005-2008), el programa AUDIT (2007-actualitat) i el Programa Experimental de Seguiment de les Titulacions Oficials de Grau i Màster (2009-2010), tots ells duts a terme de manera pionera per AQU Catalunya.

Per mitjà d'aquests programes l'Agència ha consolidat una experiència en l'avaluació ex ante de programes (verificació) i en l'avaluació dels SGIQ de les institucions d'educació superior. El Programa Experimental de Seguiment ha permès dissenyar un plantejament consensuat entre les universitats catalanes i l'Agència. Un dels fruits d'aquest programa ha estat el document Directrius i recomanacions per a l'informe de seguiment de les titulacions, que es va presentar i debatre amb els vicerectors/ores responsables de la qualitat dels títols i amb les unitats tècniques d'avaluació de les universitats catalanes.

A més a més de les experiències anteriors, en l'elaboració del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials s'ha tingut en compte el protocol per al seguiment i la renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials, aprovat per la Conferència General de Política Universitària i el Consell d'Universitats. I també s'ha vetllat perquè el Marc sigui compatible amb la normativa general aplicable (el Reial decret 1393/2007 modificat), amb els acords adoptats a Catalunya pel Consell Interuniversitari de Catalunya i amb la normativa pròpia de la Generalitat.

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials, que ha estat aprovat pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya,1 és més ampli que qualsevol dels referents legals esmentats, ja que els desenvolupa tot evitant fer una interpretació literal i no contextualitzada de la normativa vigent.


El marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació 

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials (VSMA) vincula els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de la qualitat de les titulacions oficials a Catalunya.

El Marc VSMA:

- Garanteix una avaluació continuada del funcionament dels ensenyaments.
- Promou la cultura de la qualitat i del rendiment de comptes.
- Dóna suport als responsables universitaris en la construcció de la visió estratègica dels ensenyaments.
- Ajuda a reforçar la transparència, el lideratge i el reconeixement social de la universitat.


El Marc aprovat mostra el plantejament de com s'estructuraran i s'interrelacionaran les fases següents:

Verificació (o acreditació prèvia)

Abans de posar en funcionament un nou títol, la proposta de pla d'estudis s'ha de sotmetre, via Consell d'Universitats, a l'avaluació prèvia de les agències. Si la proposta de pla d'estudis és favorable, aquesta serà traslladada a les comunitats autònomes, que decidiran si l'autoritzen o no. En cas afirmatiu, el títol quedarà inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació i ja podrà ser impartit.

L'Agència realitzarà la verificació de les propostes de nous ensenyaments aprovades per la universitat mitjançant comissions de verificació. L'objectiu és garantir que els nous ensenyaments estiguin formulats d'acord amb els requeriments de l'EEES, el marc de qualificacions, i que hi hagi una consistència entre els continguts i els objectius, d'acord amb el plantejament de les diferents disciplines.

Seguiment

Un cop el títol es posi en funcionament, el Reial decret estableix que les agències hauran de fer un seguiment del compliment el pla d'estudis verificat.

El Marc aprovat recull que la universitat és la primera responsable del procés de seguiment de les seves titulacions, mentre que AQU Catalunya actuarà com a agent extern de garantia de la qualitat. Anualment, els responsables de cada títol hauran d'elaborar un informe de seguiment. L'Agència, per mitjà de comissions de seguiment, farà una avaluació dels informes de seguiment de les titulacions, especialment dels que continguin propostes de modificació substancial, continguin indicadors que requereixin una atenció especial o bé hagin de rebre una visita d'avaluació externa.

Modificació

El Marc planteja que les propostes de modificació dels títols només poden ser fruit del procés de seguiment, i s'han d'entendre com un resultat natural d'aquest procés. Les modificacions substancials, és a dir, les que incideixen en la definició administrativa del títol o en les seves característiques acadèmiques essencials, comportaran iniciar un procés de verificació del títol.

Acreditació

Abans dels sis anys de la posada en funcionament del grau o del doctorat, i abans dels quatre en el cas dels màsters, els títols oficials s'hauran de sotmetre a un procés d'acreditació, que és la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial. En el cas que s'acrediti la renovació, s'inscriurà novament en el RUCT.

Marc per a la Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació dels títols oficials


L'Agència organitzarà cada any un nombre d'avaluacions externes a centres per mitjà de comissions d'avaluació externes, que avaluaran de manera simultània totes les titulacions oficials que s'hi ofereixen. L'objectiu és assegurar que tots els títols universitaris han estat avaluats externament, com a mínim un cop, dins del període que marca la normativa legal.

Les acreditacions dels títols oficials seran emeses per la Comissió d'Acreditació corresponent i es realitzaran prenent com a punt de partida els informes de seguiment de les titulacions, els informes d'avaluació que AQU Catalunya hagi elaborat en el procés de seguiment i els informes d'avaluació externa. L'informe d'acreditació d'una titulació podrà: ser positiu; ser positiu amb propostes de millora; contenir propostes de modificació no substancial; obligar a modificacions substancials i, per tant, a la nova verificació del títol; o proposar la retirada de l'autorització per continuar impartint el pla d'estudis.

L'objectiu del Marc és establir uns lligams coherents en tots els processos de garantia de la qualitat i promoure una eficiència més gran en la gestió dels diferents processos avaluadors que s'han d'implantar a curt termini, tant a les universitats com a l'Agència.


1 El Consell de Direcció és l'òrgan superior de govern de l'Agència i està format pels rectors i els presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes, la major part de rectors de les universitats privades, representants de l'Administració catalana i acadèmics de prestigi reconegut.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008