50

Setembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

El Marc VSMA: fil conductor del cicle de vida dels títols oficials

Josep Anton Ferré Vidal - Director d'AQU Catalunya

En un editorial passat vaig fer servir una vareta màgica per parlar dels rànquings universitaris, i avui m'agradaria fer-la servir de nou per parlar de la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials... però no trobo la vareta i no em queda altre remei que parlar-ne sense facècies! El passat 2 de juliol, mentre presentàvem al Consell de Direcció d'AQU Catalunya el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de títols oficials, es publicava el Reial decret 861/2010, que modifica el Reial decret 1393/2007 (text refós elaborat per AQU Catalunya) i retorna a AQU Catalunya (i a les altres agències que també formen part de l'ENQA i l'EQAR) la capacitat de verificar títols, capacitat que ja havia pogut exercir abans del Reial decret 1393/2007.

La coincidència de dates era casual; de fet, l'esborrany del decret feia mesos que corria i feia mesos també que tots, universitats catalanes i Agència, n'esperàvem la publicació. El retard, però, no va servir per corregir totes les deficiències del decret, i la redacció dels articles referents a la modificació dels títols n'introdueix de noves. En primer lloc, perquè encomana la tasca d'aprovar les modificacions exclusivament a la mateixa agència que va aprovar la verificació. Sí, ho he explicat bé. El decret diu que a partir d'ara AQU Catalunya podrà verificar títols, però tots els títols verificats fins ara per ANECA només poden ser modificats per aquesta agència. I, a més, defineix com a modificació substancial tot allò que modifica les dades del registre dels títols. Per tant, si algú havia pensat que s'estalviaria el registre, anava errat; ja hi pot fer un cop d'ull ara mateix!... Oi que sorprèn que el nombre d'alumnes d'entrada, les normes de permanència o l'organització de la mobilitat dels títols verificats, entre d'altres, hagi de ser una dada registral que, per ser modificada, ha de ser comunicada al Consell d'Universitats, que l'enviarà... a l'agència que els ha verificat per a la seva avaluació? Malauradament, en aquestes qüestions el Reial decret sembla haver estat ideat des de l'obsessió de convertir el procés de verificació en la redacció encoberta d'un nou catàleg de títols. I això té conseqüències directes al moll de l'os de la garantia de la qualitat dels ensenyaments.

Dels quatre processos que s'han definit per a la vida d'un títol (verificació, seguiment, modificació i acreditació), la verificació és important, atès que permet evitar que propostes de nous programes no suficientment consistents es comencin a impartir. L'acreditació, lògicament, és el procés que posa de manifest que les propostes de nous programes s'han planificat adequadament des d'un punt de vista de qualitat acadèmica. Tanmateix, el procés clau és el seguiment i la modificació. La raó és ben clara: el procés de seguiment ens facilita la identificació d'aspectes que cal modificar per aconseguir millorar les titulacions. S'evita, doncs, que les propostes inicialment aprovades quedin cristal·litzades a l'espera de l'acreditació. Si cada any es recullen en un informe concís de seguiment (jo dic de quatre pàgines) els indicadors quantitatius que descriuen el funcionament del títol, la valoració que en fem i les propostes de millora que es deriven de la nostra reflexió, això permetrà, al cap de sis anys, tenir una visió de conjunt i valorar no tan sols si el títol es desenvolupa atenent a la qualitat acadèmica prevista en la proposta inicial, sinó també si ha estat capaç de renovar-la i millorar-la. Valorar l'eficàcia del seguiment i l'efecte de les propostes de millora esdevindrà essencial a l'hora d'acreditar el títol. Aquesta acreditació, en línia amb el que indiquen els estàndards europeus i la regulació estatal, es durà a terme mitjançant avaluacions externes, que inclouen visites a les universitats. L'objectiu d'AQU Catalunya és agrupar tots els ensenyaments de cada centre en una mateixa avaluació externa, la qual cosa hauria de facilitar, entre altres aspectes, una millor integració dels sistemes de garantia de la qualitat a escala institucional.

Això que aquí he resumit tan simplificadament, a risc d'haver-me deixat molts dels matisos importants del procés, és el nucli, el fil conductor, del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (per fer-ho curt, en diem Marc VSMA), que va ser aprovat pel Consell de Direcció d'AQU Catalunya en la reunió de 2 de juliol, a la qual començava fent referència.

El Marc VSMA és l'evolució del Programa Experimental de Seguiment desenvolupat durant el curs 2009-2010. En el seu procés de redacció, hi han participat tant els tècnics de l'Agència com els vicerectors i vicerectores i responsables de qualitat de les universitats catalanes, i també els membres de les seves unitats tècniques de qualitat.

El Marc VSMA té dues característiques essencials. En primer lloc, vol relligar els quatre processos, relacionant-los i alhora distribuint entre ells les diferents tasques de millora associades al cicle de vida d'un títol. La segona característica és una conseqüència de la primera: en unir els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació, emergeix de forma natural com a procés clau el de seguiment..., justament aquell del qual menys en parlen els Reials decrets 1393/2007 i 861/2010, i que ha estat cobert parcialment pel protocol elaborat per les agències de la REACU i presentat pel Ministeri al Consell d'Universitats i a la Conferència General de Política Universitària amb el nom de "Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales".

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008