50

Setembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • El seguiment de la qualitat dels estudis universitaris: una relació de confiança
    En la mesura en què, amb el marc regulador dels ensenyaments oficials, les universitats tenen la llibertat de proposar titulacions, també els correspon la responsabilitat del seguiment del desenvolupament dels programes formatius proposats. I així ho estan fent les universitats que integren el sistema universitari català. Assumir les tasques de seguiment possibilita autoregular el control dels sistemes de valoració i d'assegurament de la qualitat dels estudis, mentre que les agències d'avaluació, en aquest cas AQU Catalunya, queden com a organisme assessor i d'acompanyament.
    Flor Sánchez Fernández - Departament de Psicologia Social i Metodologia, Universidad Autónoma de Madrid
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008