50

Setembre 2010

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

El seguiment de la qualitat dels estudis universitaris: una relació de confiança

Flor Sánchez Fernández - Departament de Psicologia Social i Metodologia, Universidad Autónoma de Madrid

En la mesura en què, amb el marc regulador dels ensenyaments oficials, les universitats tenen la llibertat de proposar titulacions, també els correspon la responsabilitat del seguiment del desenvolupament dels programes formatius proposats. I així ho estan fent les universitats que integren el sistema universitari català. Assumir les tasques de seguiment possibilita autoregular el control dels sistemes de valoració i d'assegurament de la qualitat dels estudis, mentre que les agències d'avaluació, en aquest cas AQU Catalunya, queden com a organisme assessor i d'acompanyament.

Els processos de seguiment permeten articular una resposta organitzada al compromís adquirit entre la universitat i els diversos agents socials amb els estudis oferts per a la formació dels ciutadans. L'èxit i la sostenibilitat del sistema de seguiment dels títols s'han de basar en una relació de confiança entre la universitat i la societat. I en aquest sentit hi ha dos principis importants que poden refermar aquesta relació de confiança: la competència i la integritat.

Com a garantia de la seva competència, les universitats han de disposar de mecanismes formals de control i revisió que assegurin la rellevància i l'actualitat permanents de les seves titulacions. Una institució que vulgui ser percebuda com a competent i confiable s'ha de dotar dels recursos necessaris, tant en sistemes de gestió de la informació àgils i eficaços com en personal format adequadament per a les tasques que s'han de fer, encara que això pugui requerir una inversió i un esforç inicial importants. El procés de seguiment permetrà contrastar si el model de desenvolupament dels ensenyaments que ha tingut l'oportunitat de ser articulat per mitjà dels sistemes de garantia interna de qualitat funciona adequadament. La valoració d'integritat de la institució té a veure amb la fiabilitat i la transparència de la informació. Les universitats han de garantir que recopilen, analitzen i publiquen informació actualitzada, objectiva i significativa sobre els estudis que ofereixen. Aquesta informació permetrà als estudiants i altres grups prendre les decisions més adequades per als seus interessos. Al seu torn, el seguiment ha de reforçar la confiança dins de l'organització i facilitar que professors, PAS i gestors puguin accedir a la informació i, d'aquesta manera, implicar-se articuladament i institucionalment en la proposta d'accions de millora, o en la correcció de les possibles deficiències que es plantegin en el desenvolupament efectiu dels ensenyaments, per tal d'intervenir així proactivament sobre la valoració que altres faran dels estudis i de la universitat.

Assegurada la confiança interna i externa, cal assenyalar algunes de les utilitats del procés de seguiment de les titulacions per a les universitats. En primer lloc, el seguiment dels estudis, a més d'un element de cohesió, es converteix en un procés d'aprenentatge, no pas d'examen, i maduresa per a la institució, que aprèn de si mateixa perquè avalua i valora autònomament com s'estan duent a terme els diferents processos i activitats i si són els més adequats per aconseguir els objectius proposats, una vegada analitzats els resultats que es van obtenint. D'aquesta manera, el seguiment és una oportunitat per a la necessària millora contínua, ja que els plans d'estudis són projectes per obtenir fins concrets i com a tals poden requerir modificacions en els continguts, en les pràctiques docents... que no poden ser ajornades fins a la finalització del cicle. A més, el seguiment facilita la intervenció planificada, ja que adopta decisions i proposa modificacions basades en la gestió de la informació i en l'anàlisi d'indicadors, com a part d'una estratègia o pla de acció per assolir els objectius proposats. Finalment, el seguiment també facilita la reflexió i l'anàlisi valorativa de l'activitat realitzada, dels resultats obtinguts en funció dels esperats, i capacita per ser els primers a afrontar les pròpies actuacions i a proposar intervencions de millora immediates.

En síntesi, el seguiment de la qualitat dels ensenyaments aporta valor al sistema educatiu universitari i és una oportunitat per reafirmar la confiança mútua que hi ha entre la universitat com a institució i la societat i els grups d'interès concrets. Les universitats que garanteixin internament el procés de seguiment i estiguin disposades a informar eficaçment de l'avenç dels compromisos adquirits, alhora que reten comptes, aconseguiran que les seves senyes d'identitat siguin reconegudes per estudiants, ocupadors, professionals i famílies, i mostraran la qualitat i la competitivitat de les seves titulacions. En el seu conjunt, el sistema universitari català hi està disposat. Hi confiem.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008