51

Novembre 2010

 • Enviar
 • Subscriu-te

OPINIÓ

L'ENQA celebra el seu 10č aniversari

Achim Hopbach - President de l'ENQA

Sens dubte, les reunions que van mantenir els ministres d'Educació dels països signataris de la Declaració de Bolonya el març d'enguany a Budapest i Viena, en el transcurs de les quals es va inaugurar oficialment l'Espai europeu d'educació superior (EEES), han estat una fita memorable en la història de l'ensenyament superior de tot Europa. Tanmateix, des de la perspectiva de les agències d'assegurament de la qualitat, la posada en marxa de l'EEES no ha estat l'únic esdeveniment destacat de l'any 2010, atès que també s'ha celebrat el 10è aniversari de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

La història de l'ENQA es remunta a mitjan anys noranta, quan es van posar en marxa els anomenats "projectes pilot europeus per a l'avaluació de l'educació superior". Les agències dels set països que van participar en aquest projecte van treballar conjuntament per arribar a una mateixa forma d'entendre l'assegurament de la qualitat i la manera de portar a terme procediments externs d'avaluació. Al final del projecte, tant els participants com la Comissió Europea van considerar que calia continuar col·laborant en l'àmbit europeu, cosa que va comportar la creació de l'ENQA l'any 2000. Però si tenim en compte tot el que ha aconseguit l'ENQA en aquest període, sembla que faci dècades que existeixi.

Una de les principals fites dels darrers deu anys ha estat, sens dubte, el desenvolupament dels "Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior" (ESG), redactats conjuntament pels nostres cinc socis de l'E4 i adoptats a Bergen el 2005. L'informe d'avaluació independent que es va trametre als ministres de la conferència de Bolonya a Budapest i Viena destaca aquest fet.

De vegades se subestima la particularitat que els ESG estan dissenyats per poder-se aplicar a tots els països, totes les agències i tota mena de garanties de qualitat, fet que ha estat i continua essent un dels nostres principals reptes, atès que l'EEES i els seus 47 estats membres es caracteritzen per la diversitat de tradicions educatives, marcs legals, tradicions culturals, llengües, aspiracions i expectatives. Malgrat les diferències, els ESG faciliten que tots els actors que intervenen en l'assegurament de la qualitat comparteixin valors i principis semblants, com també una mateixa manera d'entendre la qualitat en l'educació superior.

Pel que fa a l'aplicació dels ESG per part de les agències, l'ENQA ha avaluat satisfactòriament la majoria de les agències que són membres de ple dret de l'associació, la qual cosa garanteix un alt nivell de professionalitat en aquest sector. Això també significa que l'ENQA garanteix l'aplicació d'aquests valors i principis compartits en l'àmbit de l'assegurament de la qualitat de tot l'Espai europeu d'educació superior. No s'ha de subestimar la importància d'aquesta funció i l'ENQA pot tenir plena confiança en la seva aportació al desenvolupament de l'EEES.

En darrer lloc, però no menys important, cal destacar que s'han fet avenços significatius en el desenvolupament de la dimensió europea de l'assegurament de la qualitat. Les seves principals característiques són les següents:

 • La responsabilitat de la qualitat de l'ensenyament superior recau en primera instància en les institucions d'educació superior (IES)
 • Per tant, l'assegurament intern de la qualitat és l'element central de la garantia de qualitat.
 • Els processos interns i externs d'assegurament de la qualitat estan interrelacionats.
 • Tots els processos d'assegurament de la qualitat han d'estar orientats a la millora.
 • Les parts interessades i especialment els estudiants participen en els processos i en els organismes d'assegurament de la qualitat.
 • Les agències d'assegurament de la qualitat són organismes independents.

Amb vista al futur, és obvi que les agències s'hauran d'enfrontar a nous reptes:

 • Els ministres encomanen noves tasques a les agències d'assegurament de la qualitat, sobretot en el camp del que avui s'anomena transparència. D'altra banda, les IES insten les agències a no centrar-se exclusivament en la rendició de comptes de l'assegurament de la qualitat, sinó també a dedicar els seus esforços a donar suport a les institucions per tal de millorar la qualitat dels programes, departaments i institucions, i d'aquesta manera emfasitzar la dimensió de millora de l'assegurament de la qualitat.
 • A més, altres agents han entrat en l'escena: nous tipus d'agències o xarxes que tenen objectius estretament relacionats amb l'assegurament de la qualitat, com ara les etiquetes de qualitat.
 • A la Comissió li complauria que l'assegurament extern de la qualitat avalués també la implementació de les eines de Bolonya.
 • Recentment, ha tingut lloc un debat interessant sobre el paper de l'assegurament de la qualitat en comparació amb les classificacions.

És evident que s'acosten anys interessants i molta feina per a l'ENQA, sobretot en els camps de la representació d'agències europees i la millora de l'assegurament de la qualitat.

Peter Williams, expresident de l'ENQA, va afirmar en una ocasió: "La qualitat no és una destinació, sinó un viatge!" Des de la perspectiva dels seus deu primers anys d'existència, l'ENQA pot afirmar que ha fet avenços importants, tot i que encara li queda molt camí per recórrer.

 • Respectant el fet que la responsabilitat de la qualitat recau en primera instància en les IES;
 • garantint la independència de les agències d'assegurament de la qualitat;
 • implicant totes les parts interessades, i
 • respectant la diversitat.

L'ENQA, com a portaveu de les agències d'assegurament de la qualitat a Europa, complirà l'objectiu de promoure la qualitat de l'ensenyament i l'aprenentatge en benefici dels estudiants i de la societat en general, i contribuirà a seguir desenvolupant la dimensió europea de l'assegurament de la qualitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2010 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008