52

Gener 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
15.11.2010

Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, 2009

ICU 2009

Elaborat de manera conjunta per les 12 agències d'avaluació de la qualitat de l'estat, respon al principi de transparència, mitjançant el qual les agències reten comptes dels seus programes d'avaluació, tal com estableixen els estàndards i directrius europeus.

El contingut de l'informe s'ha estat estructurat en tres parts. En primer lloc, s'aborda l'avaluació, prèvia a la seva verificació, de títols de grau i màster per garantir el compliment a les directrius establertes al Reial Decret 1393/2007 d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Així mateix, en l'àmbit d'aquest tipus d'ensenyaments, es realitza una avaluació de títols de doctor a la recerca del reconeixement de la seva excel·lència dins del sistema universitari.

En segon lloc, s'aporta informació sobre l'avaluació del personal docent i investigador de les universitats. Així, la garantia externa de la qualitat del professorat universitari s'observa en dos moments diferents: abans de la contractació de l'esmentat professorat per les universitats i abans de l'accés als cossos docents universitaris. En ambdós casos es du a terme una avaluació dels mèrits docents, investigadors i de gestió del personal docent i investigador. A més d'aquesta avaluació de mèrits, l'Informe també aporta informació sobre l'avaluació de l'activitat docent, d'investigació i de gestió del professorat universitari per a la concessió de complements retributius autonòmics.

Finalment, en tercer lloc, es presenten els resultats de les avaluacions dels dissenys dels sistemes de garantia interna de qualitat en els centres universitaris i dels sistemes d'avaluació de l'activitat docent que s'han posat en marxa dins de les pròpies universitats.

PDF PDF Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat a les universitats espanyoles, 2009 [es]

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008