el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

53

Març 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Cap a la construcció de referents

Durant els darrers mesos de l'any passat l'Agència va estar presentant el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials (Marc VSMA) a totes les universitats catalanes (públiques i privades), amb el propòsit d'explicar-ne les característiques i de recollir l'opinió de les persones que participaran en el seu desplegament. Globalment, hi van assistir unes 900 persones, principalment vicerectors i vicerectores, degans i deganes, directors i directores de departament, responsables de les titulacions universitàries oficials, membres de les unitats tècniques de qualitat i membres de les unitats de gestió acadèmica.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • La Comissió d'Avaluació de la Qualitat en el nou marc per a l'avaluació de la qualitat de les titulacions universitàries
  El 2 de juliol de 2010, el Consell de Direcció d'AQU Catalunya va aprovar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de títols oficials. El Marc VSMA vincula de manera lògica els quatre processos d'avaluació que fixa la legislació vigent, a fi d'establir una coherència conceptual i una eficiència més gran en la gestió dels diferents instruments d'avaluació que s'han d'implantar, tant els interns com els externs.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Explorant el futur de les estratègies d'assegurament i millora de la qualitat en l'ensenyament superior
  Periòdicament, l'ENQA realitza anàlisis adreçades a disposar d'una visió actualitzada sobre els mecanismes europeus de garantia externa de la qualitat de l'ensenyament superior. La primera anàlisi, duta a terme l'any 2002, va permetre identificar els actors (agències) i les metodologies emprades en l'àmbit europeu. La segona anàlisi, l'any 2007, va actualitzar les dades de l'estudi anterior i va mesurar la posició de les agències en relació amb els estàndards europeus sobre assegurament de la qualitat (ESG). L'any 2011 l'ENQA efectua una tercera anàlisi, que té per objectiu promoure el diàleg sobre l'impacte dels mètodes de garantia de la qualitat i la seva possible evolució futura.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 

OPINIÓ

 • Avaluació externa i diferències culturals

  Matti Kajaste
  Senior advisor, FINHEEC (Agència Finlandesa d'Avaluació de l'Educació Superior)

  La cooperació internacional, el benchmarking i l'intercanvi d'experiències entre les agències europees de garantia de la qualitat són el nostre pa de cada dia, i per això de vegades és fàcil oblidar les diferències que hi ha entre aquestes institucions. Tant una agència de garantia de la qualitat com els mètodes d'avaluació que fa servir són, al meu entendre, producte del sistema nacional d'educació superior en què s'inscriuen. L'Agència Finlandesa d'Avaluació de l'Educació Superior (FINHEEC), per exemple, ha optat per un model d'avaluació orientat a la millora dels processos de garantia de la qualitat i pel respecte necessari a l'autonomia universitària, qüestió arrelada profundament en el sistema d'educació superior finlandès.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008