53

Març 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
18.02.2011

Es constitueixen les Comissions específiques d'avaluació de la CAQ

Les Comissions específiques d'avaluació de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ) s'han constituït formalment i ha començat el procés de verificació de les titulacions oficials d'implantació a les universitats catalanes el curs 2011-2012.

Aquestes comissions són les responsables, entre altres, d'emetre els informes d'avaluació de les propostes de titulacions oficials previs a la seva verificació; han de prendre les resolucions per consens dels seus membres i poden demanar l'assessorament d'experts externs durant els processos d'avaluació de títols.

Fins al moment han arribat a AQU Catalunya 44 propostes de verificació de noves titulacions titulacions oficials i 6 de modificació de titulacions ja implantades.

Comissió Específica d'Avaluació d'Enginyeria i Arquitectura

Comissió específica d'avaluació d'Enginyeria i Arquitectura

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008