53

Març 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Avaluació externa i diferències culturals
    La cooperació internacional, el benchmarking i l'intercanvi d'experiències entre les agències europees de garantia de la qualitat són el nostre pa de cada dia, i per això de vegades és fàcil oblidar les diferències que hi ha entre aquestes institucions. Tant una agència de garantia de la qualitat com els mètodes d'avaluació que fa servir són, al meu entendre, producte del sistema nacional d'educació superior en què s'inscriuen. L'Agència Finlandesa d'Avaluació de l'Educació Superior (FINHEEC), per exemple, ha optat per un model d'avaluació orientat a la millora dels processos de garantia de la qualitat i pel respecte necessari a l'autonomia universitària, qüestió arrelada profundament en el sistema d'educació superior finlandès.
    Matti Kajaste - Senior advisor, FINHEEC (Agència Finlandesa d'Avaluació de l'Educació Superior)
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008