53

Març 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

AQU RECOMANA

  • Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster
    Aquesta Guia, que parteix de la Memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials que s'inclou en l'annex 1 del RD 1393/2007, està dissenyada per facilitar als responsables universitaris l'elaboració de les propostes de nous ensenyaments oficials, facilitar també la revisió interna de la proposta per part de la mateixa institució i, alhora, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent d'aquestes propostes per part d'AQU Catalunya.
  • Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster
    La Guia està dissenyada per facilitar als responsables universitaris l'elaboració dels informes de seguiment de les titulacions i, a la vegada, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent d'aquests informes de seguiment per part d'AQU Catalunya.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008