54

Maig 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Els indicadors per al seguiment de les titulacions oficials a Catalunya

Carme Edo Ros - Gestora de projectes d'AQU Catalunya

Les universitats catalanes comencen enguany el seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. Aquest procés es descriu en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació que està desplegant AQU Catalunya i es fonamenta en dues bases sòlides que garanteixen en gran manera l'èxit de l'etapa que ara s'inicia:

  • Els indicadors del sistema d'informació UNEIX, com a eina fonamental per a l'anàlisi de la qualitat de les titulacions del sistema universitari català. 
  • El model de seguiment de les titulacions oficials d'AQU Catalunya, producte del Programa Experimental de Seguiment, concebut com un marc de reflexió per a les universitats i AQU Catalunya i que ha donat com a fruit, entre d'altres, l'establiment de la metodologia per al seguiment.

Els indicadors del sistema UNEIX garanteixen la transparència i l'equitat en l'anàlisi de la informació de les titulacions i faciliten la rendició de comptes, en sintonia amb els referents europeus en matèria de qualitat en l'ensenyament superior. En concret, volem fer referència a l'estàndard 1.6, "Les institucions han de garantir que recopilen, analitzen i utilitzen la informació rellevant per a la gestió eficaç dels seus programes d'estudi i altres activitats" de l'ENQA. Aquesta rendició de comptes és un procés inherent a les activitats amb caràcter de servei públic envers els diferents grups d'interès:

- Els gestors del govern, que han de destinar els recursos d'una manera eficient.
- Les universitats, que han d'analitzar els resultats dels indicadors per millorar la qualitat dels programes formatius.
- Els futurs alumnes, que es mereixen una oferta formativa de qualitat.
- La societat en general, com a receptora dels professionals i els investigadors que es formen a les universitats.

D'altra banda, també cal destacar que UNEIX crea uns referents comuns, ja que normalitza conceptes, criteris i terminologia, i facilita l'accés a la informació d'una manera senzilla.

En aquest primer any de seguiment, AQU Catalunya i UNEIX han preparat una bateria d'indicadors sobre les titulacions que actualment s'imparteixen a Catalunya a les universitats públiques, que s'han tramès a les universitats corresponents amb el propòsit que les dades subministrades siguin analitzades en el seguiment de les titulacions.

Concretament, s'han proporcionat indicadors a més de 500 titulacions, entre graus i màsters. Tot seguit es desglossen els indicadors tramesos:

Universitat Graus Graus (dades només de preinscripció) Màsters Total
UB 44 5 72 121
UAB 38 27 75 140
UPC 27 7 36 70 
UPF 22 7 23 52 
UdG 35 - 19 54
UdL 20 2 16 38 
URV 33 27 60 
Uvic 7 -  - 10 
Total titulacions 226 48  271 545 
Total indicadors 3.390 288 2.168  5.846 

Indicadors graus:
Demanda 1a preferència
Demanda 2a preferència
Demanda 3a preferència
Demanda 4a o més
Nota de tall
Places ofertes
Nou ingrés per via d'accés
Nou ingrés per comarca de naixement
Nou ingrés per província de naixement
Nou ingrés per nota d'accés
Nou ingrés per màxim nivell d'estudis dels progenitors
Nou ingrés per crèdits matriculats
Estudiants matriculats
Estudiants que participen en pràctiques externes
Taxa de rendiment

Indicadors màsters:
Estudiants de nou ingrés
Nou ingrés per crèdits matriculats
Nou ingrés per comarca de naixement
Nou ingrés per província de naixement
Estudiants que participen en pràctiques externes
Taxa de rendiment
Nombre de titulats
Nota expedient

Cal esmentar que el desplegament dels indicadors es farà d'una manera progressiva al llarg dels propers anys i que la informació augmentarà en dos eixos diferenciats:

- Incorporant els indicadors de les universitats que actualment no participen a UNEIX.
- Ampliant el catàleg d'indicadors segons els requeriments del seguiment (guia de seguiment).

Amb els indicadors, les universitats han d'abordar el seguiment de les titulacions. Es pretén fer una anàlisi valorativa de la titulació, plantejada com una reflexió des d'una perspectiva acadèmica del funcionament de la mateixa titulació, a partir de la informació derivada de dades i d'indicadors. Fruit d'aquesta anàlisi valorativa, es podran proposar accions de millora.

L'eficàcia d'aquestes accions pot ser més gran en la mesura que estiguin vinculades als objectius i als resultats dels indicadors de les titulacions. En aquest aspecte, els indicadors del sistema UNEIX es postulen com a elements clau per al seguiment de les titulacions, ja que permeten crear un sistema àgil, coherent i equitatiu per al seguiment de les titulacions del sistema universitari català. Esperem que així sigui.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008