54

Maig 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

AQU Catalunya i la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials catalanes

Joaquim Prats Cuevas - President d'AQU Catalunya

AQU Catalunya va recuperar la potestat de realitzar l'avaluació ex ante de les propostes de titulacions oficials de les universitats catalanes per verificar-les arran de l'aprovació del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Així, l'Agència assumia de forma completa els processos de verificació, seguiment i acreditació a Catalunya.

Malgrat tot, encara quedava un darrer obstacle que calia superar: l'avaluació de les modificacions de les titulacions oficials catalanes que inicialment van ser avaluades per ANECA en el procés de verificació. Segons el Reial decret esmentat, aquestes titulacions tindrien una doble interlocució: amb AQU Catalunya en els processos de seguiment i acreditació, i amb ANECA per a les avaluacions de les modificacions de l'ensenyament. Per solucionar aquesta disfunció, ambdues entitats, tot fent ús de la bona entesa de què gaudeixen, han signat una addenda, en l'àmbit del conveni marc de col·laboració que tenen establert, que permet a l'agència catalana fer la valoració de les modificacions que proposin les universitats catalanes sobre tots els seus títols oficials, inclosos els que van ser verificats per ANECA.

Tot i que aquesta solució, parlant col·loquialment, la podríem definir com sargir el descosit, l'Agència disposa en aquests moments de la competència en tots els processos d'avaluació de les titulacions oficials catalanes: la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació. La plena competència arribarà quan es modifiqui el Reial decret en el sentit de l'addenda al conveni marc.

A banda del que això significa per a AQU Catalunya, voldria destacar a continuació les implicacions positives que té per al sistema universitari català:

  • En primer lloc, les universitats catalanes tindran una única agència interlocutora per a tots els processos d'avaluació. Això ha de facilitar la comunicació entre les universitats i l'Agència i hauria de comportar una simplificació dels processos d'avaluació, i també de la documentació que els acompanya.
  • Un altre avantatge és garantir la coherència de tots els processos avaluatius als quals està sotmès un ensenyament oficial —des de la verificació fins a l'acreditació. Aquest fet contribuirà a dotar de més solidesa tots els processos, i a millorar-ne la simplificació, ja que tots ells estaran interconnectats per mitjà de l'avaluació contínua.
  • També el reforç de la visió estratègica, la transparència, el lideratge i el reconeixement social dels ensenyaments i de la universitat, ja que tindran integrats tots els processos d'avaluació, i el fet de promoure la cultura de la millora contínua i de rendició de comptes.
  • I, finalment, perquè el disseny d'aquest procés integral està orientat a la millora contínua dels ensenyaments i de les universitats. L'objectiu és posar a la disposició de les universitats un procés útil per a la reflexió i el perfeccionament del funcionament dels seus títols.

I per què és positiu que sigui l'agència catalana la que dugui a terme aquestes avaluacions? Perquè AQU Catalunya, a banda de ser una agència reconeguda i que compleix tots els requeriments europeus, té una experiència de més de catorze anys en l'avaluació del sistema universitari català, i és una bona coneixedora de les especificitats de les universitats, els centres i els ensenyaments d'aquest sistema universitari.

El fet que AQU Catalunya sigui l'agència que gestioni aquestes avaluacions a Catalunya no implica que es realitzin des d'una perspectiva local. El nostre referent és Europa i l'espai internacional. I per això la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, la màxima responsable d'aquestes avaluacions, està composta de forma gairebé paritària pels presidents de les comissions específiques d'avaluació, que pertanyen al sistema universitari català, i per experts internacionals que participen en els processos d'avaluació. Per tant, s'assegura així una perspectiva global. A més a més, els ensenyaments que així ho sol·licitin podran disposar d'un comitè format per experts internacionals en el moment de realitzar una avaluació al centre, cosa que reforça més aquesta perspectiva global.

El 2011 és l'any en què AQU Catalunya està desplegant el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials. Això permetrà garantir una avaluació cíclica, contínua i integrada dels ensenyaments universitaris, ja que legalment tots els processos d'avaluació es gestionaran des de la mateixa agència.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008