54

Maig 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
01.04.2011

S'emeten els primers informes de verificació de propostes de titulacions oficials

AQU Catalunya ha emès tretze informes previs de verificació corresponents a dues propostes de grau i onze de màster d'implantació el curs 2011-2012 de les universitats UB, UPF, URL, UVic i UIC. Segons la normativa vigent, les titulacions universitàries oficials han de comptar amb un informe d'avaluació favorable d'AQU perquè el Consell d'Universitats les pugui verificar i les universitats les puguin implantar.

D'altra banda, l'Agència ha elaborat també quatre informes de modificacions de graus que ja s'estan impartint a les universitats URL i Uvic i properament emetrà setze informes més de verificació corresponents a una proposta de grau i quinze de màster. Altres sis titulacions de la UB, UPF, UdG i UIC rebran els informes de modificació en les pròximes setmanes.

El registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació recull tota la informació sobre les titulacions universitàries oficials.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008