56

Setembre 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • La segona avaluació externa internacional d'AQU Catalunya (2011-2012)
  Fa tot just cinc anys (2006-2007), AQU Catalunya iniciava la primera avaluació externa internacional, amb l'objectiu d'analitzar el compliment dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG). AQU Catalunya va superar aquesta avaluació i, consegüentment, va mantenir la consideració de membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), de la qual era membre fundador.
  Josep Grifoll Saurí i Maria Giné Soca - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat i Cap de la Unitat de Planificació i Comunicació
 • Balanç dels processos de verificació i modificació de titulacions oficials
  El Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, retorna a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) la competència per a la verificació de les titulacions universitàries oficials de les universitats catalanes. Des d'aleshores AQU Catalunya ha treballat per elaborar una guia pròpia per a la verificació de les titulacions.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008